Stanowisko: sprzątaczka

0

Komendant Powiatowy Policji w Piasecznie poszukuje kanadydata/ki na stanowisko osoby sprzątającej. Miejsce pracy Piaseczno ulica Kościelna 3.

Wszelkie informację można uzyskać pod numerem tel. 47 72 45 288.

OGŁOSZENIE
O WOLNYM STANOWISKU PRACY
POZA KORPUSEM SŁUŻBY CYWILNEJ W KOMENDZIE POWIATOWEJ POLICJI W PIASECZNIE

Stanowisko: sprzątaczka,

liczba stanowisk pracy: 1
Komórka organizacyjna: Zespół Administracyjno-Gospodarczy Wydziału Wspomagającego Komendy Powiatowej Policji w Piasecznie
Wymiar etatu: pełny

Główne obowiązki:

 • sprzątanie wszystkich pomieszczeń w budynku Komendy oraz zewnętrznych
  i wewnętrznych ciągów komunikacyjnych i tarasów;
 • kompleksowe sprzątanie pomieszczeń dla osób zatrzymanych (PDOZ) wraz z jego wyposażeniem (zgodnie z wymaganym stanem sanitarnym) w tym sprzątanie po dezynfekcji, dezynsekcji, deratyzacji aresztów;
 • sprzątanie sanitariatów wraz z wyposażeniem;
 • czyszczenie widny oraz platformy dla osób niepełnosprawnych;
 • mycie wyposażenia pokoi socjalnych (lodówka, kuchnie mikrofalowe itp.);
 • mycie okien w zależności od potrzeb;
 • czyszczenie dywanów/wykładzin, tapicerek (krzesła, fotele);
 • opróżnianie koszy na śmieci wraz z wymianą worków oraz wynoszenie ich do kontenerów na zewnątrz;
 • usuwanie innych miejscowych zabrudzeń;
 • czyszczenie urządzeń biurowych wraz z ich konserwacją;
 • dbanie o powierzone mienie i prawidłowe jego eksploatowanie;
 • dbanie o rośliny ustawione w pomieszczeniach Komendy;
 • zgłaszanie wszelkiego rodzaju braków, usterek, uszkodzeń zauważonych
  w sprzątanych pomieszczeniach;
 • przestrzeganie ustalonych zasad organizacji i dyscypliny pracy na terenie Komendy.

Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie podstawowe
 • umiejętność organizacji pracy własnej
 • odpowiedzialność
 • rzetelność
 • sumienność
 • posiadanie obywatelstwa polskiego
 • korzystanie z pełni praw publicznych
 • nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne
 • przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe:

 • wykształcenie zasadnicze
 • staż pracy – 6 miesięcy na podobnym stanowisku
 • komunikatywność
 • poświadczenie bezpieczeństwa „poufne”

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu naboru
 • kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniające w zakresie dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „poufne” lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dn. 5 sierpnia
  2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 742)
 • oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadanie 6 miesięcy stażu pracy o podobnym charakterze (np. świadectwa pracy, zakres czynności, opisy stanowisk pracy, zaświadczenie o zatrudnieniu itp.)
CZYTAJ TAKŻE:  AKTUALNE OGŁOSZENIA

Terminy i miejsce składania dokumentów: 

 • Dokumenty należy przesłać do 16.06.2020 r.
 • Decyduje data: wpływu oferty do urzędu
 • Miejsce składnia dokumentów:

Komenda Powiatowa Policji w Piasecznie
ul. Kościelna 3
05-500 Piaseczno

Dane osobowe – klauzula informacyjna

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchyleniu dyrektywy 95/46/WE (RODO).

 • Administrator danych i kontakt do niego: Komendant Powiatowy Policji w Piasecznie
  ul. Kościelna 3, 05-500 Piaseczno
 • Kontakt do inspektora ochrony danych: [email protected] lub listownie: Komenda Powiatowa Policji w Piasecznie ul. Kościelna 3, 05-500 Piaseczno
 • Cel przetwarzania danych: przeprowadzanie naboru na stanowisko pracy poza korpusem służby cywilnej oraz archiwizacja dokumentów po przeprowadzeniu naboru
 • Informacje o odbiorcach danych: Komenda Powiatowa Policji w Piasecznie
 • Okres przechowywania danych: czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy poza korpusem służby cywilnej, a następnie przez czas wynikający
  z przepisów o archiwizacji
 • Uprawnienia:
  • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
  • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
  • prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
  • prawo do usunięcia danych osobowych;
 •  żądanie realizacji tych praw należy przesłać w formie pisemnej na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej;
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
 • Podstawa prawna przetwarzania danych: art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
 • art. 221 Kodeksu pracy oraz ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
 • art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO.
  Informacje o wymogu podania danych:
 • Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest dobrowolne, jednak niezbędne, aby uczestniczyć w procesie naboru na stanowisko pracy poza korpusem służby cywilnej.
 • Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jako zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Wyrażenie zgody
  w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można odwołać
  w dowolnym czasie.
 • Jeżeli podane dane będą obejmowały szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, konieczna będzie wyraźna zgoda na ich przetwarzanie, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
  Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane
 • Inne informacje:
  W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej
  i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
  Uprzejmie informujemy kandydatów/kandydatki, że warunkiem spełnienia wymagań formalnych jest nadesłanie w terminie wszystkich wymaganych dokumentów. List motywacyjny, CV oraz wszystkie oświadczenia muszą być opatrzone aktualną datą oraz własnoręcznie podpisane. Oferty niekompletne i dostarczone po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data wpływu do urzędu tj. do Komendy Powiatowej Policji
  w Piasecznie).
  Zatrudnienie nowego pracownika może nastąpić po przeprowadzeniu przez Pełnomocnika do spraw Ochrony Informacji Niejawnych postępowania sprawdzającego i wydaniu poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego w zakresie dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „poufne” lub potwierdzeniu faktu wydania i ważności poświadczenia bezpieczeństwa w przypadku legitymowania się poświadczeniem bezpieczeństwa wydanym przez inny uprawniony podmiot.
  Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu.
  Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
  Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni telefonicznie o kolejnym etapie naboru. Nie zwracamy nadesłanych dokumentów. Oferty odrzucone z upływem okresu archiwizacji zostaną komisyjne zniszczone. Proponowane wynagrodzenie zasadnicze 2 425,60 zł + 7,19 % premii regulaminowej + dodatek stażowy (max do 20%).
CZYTAJ TAKŻE:  AKTUALNE OGŁOSZENIA

 

Dodatkowe informacje można uzyskać

pod nr telefonu: (47) 72-45-288 w godz. 8.00 – 16.00.