Decyduj o inicjatywie lokalnej. Trwa nabór do zespołu oceniającego

0

KONSTANCIN-JEZIORNA Urząd Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna prowadzi nabór kandydatów do zespołu oceniającego wnioski o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej. Zgłoszenia przyjmowane są do 27 lutego


Wymagania wobec kandydatów 

W skład zespołu mogą wchodzić osoby wskazane przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817), które spełniają następujące kryteria:

  • korzystają w pełni z praw publicznych,
  • są wskazane przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
    i o wolontariacie, z wyłączeniem organizacji lub podmiotów biorących udział w ww. naborze wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej,
  • wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922).
  • wyrażają zgodę na udział w pracach zespołu opiniującego wnioski złożone w ww. naborze.

Inicjatywa lokalnaZadania członka zespołu

Zadaniem członka zespołu jest ocena złożonych wniosków na realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej. Planowany termin prac zespołu: 01.03.2017 – 31.03.2017.

Miejsce i termin zgłaszania kandydatur 

Zgłoszenie kandydatury powinno nastąpić najpóźniej
do 27.02.2017 r., do godz. 15.00 poprzez złożenie wypełnionego formularza zgłoszeniowego wraz z oświadczeniem, (załącznik nr 1 i nr 2 znajdujące się poniżej) w Urzędzie Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna, ul. Warszawska 32 (kancelaria, pok. nr 4).

Pozostałe informacje

Udział w pracach zespołu jest nieodpłatny. Spośród zgłoszonych kandydatur Burmistrz Gminy Konstancin-Jeziorna dokona wyboru przedstawicieli organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do zespołu oceniającego wnioski.

Formularz zgłoszeniowy i oświadczenie
Ogłoszenie burmistrza o naborze

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wprowadź komentarz !
Podaj swoje Imię