Gimnazjalisto, sprawdź harmonogram rekrutacji

0
fot.: ws-24.pl

PIASECZNO Kończysz gimnazjum i planujesz dalszą naukę? Sprawdź dokładny harmonogram kandydata do szkoły ponadgimnazjalnej w ramach elektronicznej rekrutacji na rok szkolny 2017/2018.


REKRUTACJA PODSTAWOWA TERMIN  
Podgląd oferty edukacyjnej
Publikacja oferty edukacyjnej szkół ponadgimnazjalnych w elektronicznym systemie rekrutacji pod adresem: http://warszawa.edu.com.pl
29 kwietnia od godz. 9.00
Składanie wniosków o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej
Uczniowie gimnazjów, dla których organem prowadzącym jest m.st. Warszawa logują się do systemu wprowadzając login i hasło uzyskane w macierzystych szkołach.
Uczniowie gimnazjów, dla których m.st. Warszawa nie jest organem prowadzącym samodzielnie zakładają konta w systemie.
Wszyscy kandydaci uzupełniają wniosek, wybierają nie więcej niż trzy szkoły prowadzone przez Powiat Piaseczyński, a w nich dowolną liczbę oddziałów.
Wszyscy kandydaci uzupełniają wniosek, wybierają nie więcej niż osiem szkół prowadzonych przez m.st. Warszawę, a w nich dowolną liczbę oddziałów.
Listę wybranych oddziałów kandydaci układają w kolejności od najbardziej do najmniej preferowanego.
Wydrukowany i podpisany wniosek oraz dokumenty potwierdzające spełnianie dodatkowych warunków lub kryteriów kandydaci składają w szkole pierwszego wyboru.
od 8 maja od godz. 10.00
do 19 maja do godz. 15.00
Oddziały sportowe/mistrzostwa sportowego
Kandydaci do oddziałów sportowych/mistrzostwa sportowego przystępują do prób sprawności fizycznej
od 22 maja do 31 maja
Oddziały dwujęzyczne/międzynarodowe
Kandydaci do oddziałów dwujęzycznych/międzynarodowych przystępują do sprawdzianu kompetencji językowych dla danego języka w szkole umieszczonej najwyżej na liście preferencji.
j. angielski – 26 maja godz. 15.00
j. niemiecki – 29 maja godz. 15.00
j. francuski – 30 maja godz. 11.00
j. hiszpański – 31 maja godz. 14.00
Wyniki sprawdzianu kompetencji językowych/prób sprawności fizycznej
Wyniki sprawdzianu kompetencji językowych/prób sprawności fizycznej zostaną ogłoszone w szkołach, w których kandydat do nich przystąpił oraz w elektronicznym systemie.
do 9 czerwca do godz. 15.00
Kandydaci do oddziałów, w których obowiązują sprawdziany uzdolnień kierunkowych przystępują do nich zgodnie z terminami ustalonymi przez szkoły. terminy ustalone przez szkoły
Zmiana preferencji wyboru szkoły/oddziału
Kandydaci mogą zmienić decyzję dotyczącą wyboru szkół/oddziałów. W tym celu należy z jednym z rodziców/prawnych opiekunów udać się do szkoły pierwszego wyboru i wycofać złożony wniosek, następnie po zalogowaniu się do systemu wprowadzić zmiany, wydrukować, podpisać „nowy” wniosek i złożyć go wraz z innymi wymaganymi dokumentami w szkole pierwszego wyboru.
od 16 czerwca od godz. 10.00
do 19 czerwca do godz. 16.00
Dodatkowe sprawdziany kompetencji językowych/próby sprawności fizycznej
Dodatkowy termin na przeprowadzenie sprawdzianu kompetencji językowych oraz prób sprawności fizycznej dla kandydatów, którzy nie przystąpili do nich w pierwszym terminie.
21 czerwca godz. 13.00
Wyniki sprawdzianu kompetencji językowych/prób sprawności fizycznej zostaną ogłoszone w szkołach i w elektronicznym systemie. do 22 czerwca do godz. 15.00
Wprowadzanie osiągnięć
Uczniowie gimnazjów, dla których m.st. Warszawa nie jest organem prowadzącym wprowadzają do systemu oceny ze świadectwa, wyniki egzaminu gimnazjalnego oraz informacje o innych osiągnięciach odnotowanych na świadectwie.
Osiągnięcia uczniów warszawskich publicznych gimnazjów wprowadzają macierzyste szkoły.
od 23 czerwca od godz. 9.00
do 28 czerwca do godz. 16.00
Składanie świadectw ukończenia gimnazjum i zaświadczeń o wynikach egzaminu gimnazjalnego
Kandydaci składają kopię świadectwa ukończenia gimnazjum i kopię zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego oraz inne wymagane dokumenty w szkole pierwszego wyboru.
Kopie muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem przez gimnazjum.
od 23 czerwca od godz. 12.00
do 28 czerwca do godz. 16.00
Listy zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych
Komisje rekrutacyjne ogłaszają listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przyjęcia.
do 5 lipca do godz. 16.00
Kandydaci do szkół prowadzących kształcenie zawodowe otrzymują ze szkoły skierowanie na badania do lekarza medycyny pracy, w celu uzyskania zaświadczenia o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu (wykaz przychodni znajduje się na stronie internetowej Biura Edukacji: http://edukacja.warszawa.pl). od 6 lipca od godz. 10.00
do 7 lipca do godz. 16.00
Potwierdzanie woli przyjęcia
Kandydaci potwierdzają wolę podjęcia nauki w szkole, do której zostali zakwalifikowani poprzez złożenie oryginałów: świadectwa ukończenia gimnazjum, zaświadczenia
o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego oraz zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu.
Uwaga! W przypadku niezłożenia oryginałów dokumentów we wskazanym terminie kandydat nie zostanie przyjęty do szkoły.
od 6 lipca od godz. 10.00
do 14 lipca do godz. 12.00
Listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych
Komisje rekrutacyjne ogłaszają listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.
do 14 lipca do godz. 16.00
REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA
W rekrutacji uzupełniającej kandydaci nie wypełniają wniosku o przyjęcie w elektronicznym systemie.
Kandydaci składają wniosek bezpośrednio w wybranej szkole dysponującej wolnymi miejscami wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.
od 10 sierpnia od godz. 10.00
do 14 sierpnia do godz. 16.00
Kandydaci do szkół prowadzących kształcenie w zawodzie otrzymują ze szkoły skierowanie na badania do lekarza medycyny pracy, w celu uzyskania zaświadczenia o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu. od 10 sierpnia od godz. 10.00
do 14 sierpnia do godz. 16.00
Kandydaci do oddziałów dwujęzycznych/sportowych/mistrzostwa sportowego przystępują do sprawdzianu kompetencji językowych/prób sprawności fizycznej (dotyczy kandydatów, którzy nie przystąpili do sprawdzianów w maju). od 16 sierpnia do 23 sierpnia
Wyniki sprawdzianu kompetencji językowych/prób sprawności fizycznej.
Wyniki zostaną ogłoszone w szkołach.
do 24 sierpnia do godz. 12.00
Komisje rekrutacyjne ogłaszają listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przyjęcia. do 28 sierpnia do godz. 12.00
Kandydaci potwierdzają wolę podjęcia nauki w szkole, do której zostali zakwalifikowani poprzez złożenie oryginałów: świadectwa ukończenia gimnazjum, zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego oraz zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu. od 29 sierpnia od godz. 8.00
do 30 sierpnia do godz. 16.00
Komisje rekrutacyjne ogłaszają listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych. do 31 sierpnia do godz. 16.00

 

źródło: piaseczno.pl

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wprowadź komentarz !
Podaj swoje Imię