Gimnazjalisto, sprawdź harmonogram rekrutacji

0
fot.: ws-24.pl

PIASECZNO Kończysz gimnazjum i planujesz dalszą naukę? Sprawdź dokładny harmonogram kandydata do szkoły ponadgimnazjalnej w ramach elektronicznej rekrutacji na rok szkolny 2017/2018.


REKRUTACJA PODSTAWOWATERMIN  
Podgląd oferty edukacyjnej
Publikacja oferty edukacyjnej szkół ponadgimnazjalnych w elektronicznym systemie rekrutacji pod adresem: http://warszawa.edu.com.pl
29 kwietnia od godz. 9.00
Składanie wniosków o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej
Uczniowie gimnazjów, dla których organem prowadzącym jest m.st. Warszawa logują się do systemu wprowadzając login i hasło uzyskane w macierzystych szkołach.
Uczniowie gimnazjów, dla których m.st. Warszawa nie jest organem prowadzącym samodzielnie zakładają konta w systemie.
Wszyscy kandydaci uzupełniają wniosek, wybierają nie więcej niż trzy szkoły prowadzone przez Powiat Piaseczyński, a w nich dowolną liczbę oddziałów.
Wszyscy kandydaci uzupełniają wniosek, wybierają nie więcej niż osiem szkół prowadzonych przez m.st. Warszawę, a w nich dowolną liczbę oddziałów.
Listę wybranych oddziałów kandydaci układają w kolejności od najbardziej do najmniej preferowanego.
Wydrukowany i podpisany wniosek oraz dokumenty potwierdzające spełnianie dodatkowych warunków lub kryteriów kandydaci składają w szkole pierwszego wyboru.
od 8 maja od godz. 10.00
do 19 maja do godz. 15.00
Oddziały sportowe/mistrzostwa sportowego
Kandydaci do oddziałów sportowych/mistrzostwa sportowego przystępują do prób sprawności fizycznej
od 22 maja do 31 maja
Oddziały dwujęzyczne/międzynarodowe
Kandydaci do oddziałów dwujęzycznych/międzynarodowych przystępują do sprawdzianu kompetencji językowych dla danego języka w szkole umieszczonej najwyżej na liście preferencji.
j. angielski – 26 maja godz. 15.00
j. niemiecki – 29 maja godz. 15.00
j. francuski – 30 maja godz. 11.00
j. hiszpański – 31 maja godz. 14.00
Wyniki sprawdzianu kompetencji językowych/prób sprawności fizycznej
Wyniki sprawdzianu kompetencji językowych/prób sprawności fizycznej zostaną ogłoszone w szkołach, w których kandydat do nich przystąpił oraz w elektronicznym systemie.
do 9 czerwca do godz. 15.00
Kandydaci do oddziałów, w których obowiązują sprawdziany uzdolnień kierunkowych przystępują do nich zgodnie z terminami ustalonymi przez szkoły.terminy ustalone przez szkoły
Zmiana preferencji wyboru szkoły/oddziału
Kandydaci mogą zmienić decyzję dotyczącą wyboru szkół/oddziałów. W tym celu należy z jednym z rodziców/prawnych opiekunów udać się do szkoły pierwszego wyboru i wycofać złożony wniosek, następnie po zalogowaniu się do systemu wprowadzić zmiany, wydrukować, podpisać „nowy” wniosek i złożyć go wraz z innymi wymaganymi dokumentami w szkole pierwszego wyboru.
od 16 czerwca od godz. 10.00
do 19 czerwca do godz. 16.00
Dodatkowe sprawdziany kompetencji językowych/próby sprawności fizycznej
Dodatkowy termin na przeprowadzenie sprawdzianu kompetencji językowych oraz prób sprawności fizycznej dla kandydatów, którzy nie przystąpili do nich w pierwszym terminie.
21 czerwca godz. 13.00
Wyniki sprawdzianu kompetencji językowych/prób sprawności fizycznej zostaną ogłoszone w szkołach i w elektronicznym systemie.do 22 czerwca do godz. 15.00
Wprowadzanie osiągnięć
Uczniowie gimnazjów, dla których m.st. Warszawa nie jest organem prowadzącym wprowadzają do systemu oceny ze świadectwa, wyniki egzaminu gimnazjalnego oraz informacje o innych osiągnięciach odnotowanych na świadectwie.
Osiągnięcia uczniów warszawskich publicznych gimnazjów wprowadzają macierzyste szkoły.
od 23 czerwca od godz. 9.00
do 28 czerwca do godz. 16.00
Składanie świadectw ukończenia gimnazjum i zaświadczeń o wynikach egzaminu gimnazjalnego
Kandydaci składają kopię świadectwa ukończenia gimnazjum i kopię zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego oraz inne wymagane dokumenty w szkole pierwszego wyboru.
Kopie muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem przez gimnazjum.
od 23 czerwca od godz. 12.00
do 28 czerwca do godz. 16.00
Listy zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych
Komisje rekrutacyjne ogłaszają listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przyjęcia.
do 5 lipca do godz. 16.00
Kandydaci do szkół prowadzących kształcenie zawodowe otrzymują ze szkoły skierowanie na badania do lekarza medycyny pracy, w celu uzyskania zaświadczenia o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu (wykaz przychodni znajduje się na stronie internetowej Biura Edukacji: http://edukacja.warszawa.pl).od 6 lipca od godz. 10.00
do 7 lipca do godz. 16.00
Potwierdzanie woli przyjęcia
Kandydaci potwierdzają wolę podjęcia nauki w szkole, do której zostali zakwalifikowani poprzez złożenie oryginałów: świadectwa ukończenia gimnazjum, zaświadczenia
o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego oraz zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu.
Uwaga! W przypadku niezłożenia oryginałów dokumentów we wskazanym terminie kandydat nie zostanie przyjęty do szkoły.
od 6 lipca od godz. 10.00
do 14 lipca do godz. 12.00
Listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych
Komisje rekrutacyjne ogłaszają listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.
do 14 lipca do godz. 16.00
REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA
W rekrutacji uzupełniającej kandydaci nie wypełniają wniosku o przyjęcie w elektronicznym systemie.
Kandydaci składają wniosek bezpośrednio w wybranej szkole dysponującej wolnymi miejscami wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.
od 10 sierpnia od godz. 10.00
do 14 sierpnia do godz. 16.00
Kandydaci do szkół prowadzących kształcenie w zawodzie otrzymują ze szkoły skierowanie na badania do lekarza medycyny pracy, w celu uzyskania zaświadczenia o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu.od 10 sierpnia od godz. 10.00
do 14 sierpnia do godz. 16.00
Kandydaci do oddziałów dwujęzycznych/sportowych/mistrzostwa sportowego przystępują do sprawdzianu kompetencji językowych/prób sprawności fizycznej (dotyczy kandydatów, którzy nie przystąpili do sprawdzianów w maju).od 16 sierpnia do 23 sierpnia
Wyniki sprawdzianu kompetencji językowych/prób sprawności fizycznej.
Wyniki zostaną ogłoszone w szkołach.
do 24 sierpnia do godz. 12.00
Komisje rekrutacyjne ogłaszają listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przyjęcia.do 28 sierpnia do godz. 12.00
Kandydaci potwierdzają wolę podjęcia nauki w szkole, do której zostali zakwalifikowani poprzez złożenie oryginałów: świadectwa ukończenia gimnazjum, zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego oraz zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu.od 29 sierpnia od godz. 8.00
do 30 sierpnia do godz. 16.00
Komisje rekrutacyjne ogłaszają listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.do 31 sierpnia do godz. 16.00

 

źródło: piaseczno.pl

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wprowadź komentarz !
Podaj swoje Imię