Gmina nie może pomagać dzikim zwierzętom – tak zdecydowała RIO

1

PIASECZNO Regionalna Izba Obrachunkowa uznała, że z budżetu gminy nie można realizować zadania polegającego na pomocy dzikim zwierzętom. W związku z tym Piaseczno zostało zmuszone do rozwiązania umowy z wykonawcą tej usługi. Gmina będzie się odwoływać od decyzji RIO do WSA. Burmistrz Daniel Putkiewicz zamierza też interweniować w ministerstwie w sprawie potrzeby jasnych regulacji zakresu kompetencji samorządów odnośnie zwierząt dziko żyjących.

Gmina Piaseczno od kilku lat realizowała umowę o pomocy dzikim zwierzętom w oparciu o obowiązek ochrony środowiska i przyrody ujęty w zadaniach własnych gminy. Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie podczas posiedzenia w dniu 16 stycznia 2024 r. zdecydowała o unieważnieniu uchwał Gminy Piaseczno w sprawie budżetu na 2024 r. oraz WPF na lata 2024-2037 w części odnoszącej się do wydatkowania środków na zadanie pn. „Ochrona przyrody – pomoc dzikim zwierzętom”.

W uzasadnieniu RIO wskazuje, że: „W myśl art. 2 ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (Dz.U. z 2023 r. poz. 1082), zwierzęta łowne w stanie wolnym, jako dobro ogólnonarodowe, stanowią własność Skarbu Państwa, natomiast zgodnie z art. 6 cytowanej ustawy, naczelnym organem administracji rządowej w zakresie łowiectwa jest minister właściwy do spraw środowiska. Z kolei stosownie do art. 7 Prawa łowieckiego, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, administrację w zakresie łowiectwa sprawuje samorząd województwa jako zadanie z zakresu administracji rządowej”.

RIO stoi na stanowisku, że w związku z tym gmina nie ma podstaw prawnych do realizacji zadania polegającego na udzielaniu pomocy dzikim zwierzętom, a co za tym idzie wydatkowania na nie środków.

– Nie zgadzamy się z tym stanowiskiem i będziemy się odwoływać od decyzji RIO do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego – informuje burmistrz Daniel Putkiewicz. – Będę również interweniował u Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie chaosu kompetencyjnego odnośnie pomocy dzikim zwierzętom. Instytucje odpowiedzialne za ochronę środowiska, w tym Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Warszawie i GDOŚ wskazują, że gminy mają w swoich kompetencjach ochronę przyrody i w przypadku potrzeby udzielenia pomocy rannemu zwierzęciu, powinny taką pomoc zorganizować, z drugiej strony RIO kwestionuje podstawę prawną do wydatków w tym zakresie.

Niestety procedura odwoławcza będzie trwała, na razie więc Gmina była zmuszona zakończyć umowę w zakresie udzielania pomocy dzikim zwierzętom przed terminem jej upłynięcia (koniec lutego 2024 r.) i nie może również ogłosić zapytania ofertowego na realizację tego zadania w kolejnym okresie. W związku z tym Straż Miejska w Piasecznie od dnia 1 lutego 2024 r. nie będzie już przyjmować zgłoszeń odnośnie wymagających pomocy dzikich zwierząt. Zgodnie ze wskazaniem RIO obowiązek ten powinien realizować Wojewoda Mazowiecki a z informacji od Komendanta Państwowej Straży Łowieckiej przy Wojewodzie Mazowieckim wynika, że sprawy rannych dzikich zwierząt łownych należy kierować na policję, ponieważ to policja odpowiada za porządek i bezpieczeństwo.

1 KOMENTARZ

  1. Dla biednych dzikich zwierząt brak będzie pomocy ale dla dzikich zwierząt z Ukrainy które zachowują się chociażby w autobusach jak typowe niewychowane bydło to pomoc już jest.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wprowadź komentarz !
Podaj swoje Imię