Gminne dotacje na zbieranie deszczówki

2

PIASECZNO  Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno ogłasza nabór wniosków o udzielnie dotacji celowej z budżetu gminy na zadania służące ochronie zasobów wodnych, polegające na gromadzeniu wód opadowych i roztopowych w miejscu ich powstania.

Podstawa prawna:

Uchwała Rady Miejskiej w Piasecznie nr 473/XX/2020 z dnia 26 lutego 2020 r. (Dz. Urz. Woj. Maz. z dn. 12.03.2020 r. poz. 3195).

Termin składania wniosków:

Od 1 lutego 2021 r. do 1 września 2021 r. lub do wcześniejszego wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na ten cel w roku 2021.

Miejsce składania wniosków:

Urząd Miasta i Gminy Piaseczno, ul. Świętojańska 5A, 05-500 Piaseczno.

Forma złożenia wniosku:

Kompletny i prawidłowo wypełniony wniosek należy złożyć bezpośrednio w kancelarii delegatury urzędu lub drogą pocztową.

Zakres dotacji:

Wsparcie finansowe będzie udzielane na realizację tylko trwałych systemów małej retencji służących gromadzeniu deszczówki m.in. ogrodów deszczowych, studni chłonnych, muld czy zbiorników retencyjnych. Dofinansowanie dotyczy nie tylko kosztów zakupu, ale też wykonania i montażu elementów wchodzących w skład nowego systemu deszczowego do zatrzymywania i wykorzystywania wód opadowych w miejscu ich powstania. Dotacja nie przysługuje na remont już istniejących systemów przydomowej retencji. Dotacja nie obejmuje budowy oczek wodnych ani zakupu wolnostojących zbiorników na wodę opadową (tzw. beczek pod rynnę). Dotacja nie obejmuje także infrastruktury technicznej związanej z zagospodarowaniem wód opadowych i roztopowych wykonywanej w ramach określonych pozwoleniem na budowę nowych inwestycji drogowych, mieszkaniowych, usługowych i przemysłowych.

W przypadku inwestycji, które wymagają uzyskania stosownych decyzji/zezwoleń właściwych organów administracji zezwalających na realizację tej inwestycji, wnioskodawca będzie zobligowany taki dokument uzyskać i załączyć do wniosku o dotację (np. pozwolenie na budowę w przypadku budowy szczelnego zbiornika retencyjnego czy pozwolenie wodnoprawne w przypadku budowy studni chłonnej).

O dotację mogą się ubiegać zarówno osoby fizyczne jak i podmioty prawne, np. wspólnoty mieszkaniowe.

Wysokość dotacji przewiduje pokrycie 80% rzeczywistych, udokumentowanych kosztów realizacji inwestycji jednak nie więcej niż 5000 zł w przypadku osób fizycznych i nie więcej niż 10000 zł dla pozostałych podmiotów prawnych.

Biuro Promocji i Kultury

2 KOMENTARZE

  1. Dotacje tak jak termomodernizacja wszystko ładnie pięknie ale jak przychodzi co do czego to ciężko o jakiekolwiek informacje uzyskać a jak już się gdzieś człowiek dowie to się okazuje ze trzeba robić przez wyznaczone firmy i materiały które są z reguły dużo droższe niż jak by robić samemu bez dotacji na materiałach o tych samych parametrach nie wiem po co to wszystko :/

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wprowadź komentarz !
Podaj swoje Imię