Konkurs dla organizacji pozarządowych

0

KONSTANCIN-JEZIORNA Od 8 lutego do 2 marca organizacje pozarządowe oraz inne uprawnione podmioty mogą ubiegać się o wsparcie na realizację zadania publicznego. W tym roku do podziału jest 100 tys. zł.


Konkurs dotyczy zadań publicznych z zakresu m.in. kultury, podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, ratownictwa, integracji społecznej i ochrony środowiska. Skierowany jest do organizacji pozarządowych oraz podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Konkurs dla organizacji pozarządowychMa formę wsparcia realizacji zadań z zakresu:

 • kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
 • podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,
 • ratownictwa i ochrony ludności,
 • integracji społecznej,
 • ochrony środowiska.

Wsparcie finansowe o wartości 100 tys. zł (do podziału), można pozyskać na m.in.: 

 • organizację dla dzieci i młodzieży szkolnej przedsięwzięć edukacyjnych (konkursów, prelekcji, lekcji muzealnych, gier terenowych, itp) związanych z popularyzacją historii Polski,
 • zajęcia z uczniami w zakresie wiedzy i praktycznych umiejętności udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej,
 • spotkania edukacyjne w Willi Świt, poświęcone życiu i twórczości Stefana Żeromskiego,
 • przeprowadzenie dla mieszkańców gm. Konstancin-Jeziorna bezpłatnego kursu samoobrony,
 • spotkania, przedsięwzięcia integrujące i aktywizujące mieszkańców gm. Konstancin-Jeziorna ze szczególnym uwzględnieniem osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, w tym niepełnosprawnych i seniorów;
 • edukację ekologiczną wśród dzieci i młodzieży szkolnej oraz dorosłych mieszkańców gm. Konstancin-Jeziorna, poprzez organizację szkoleń. warsztatów, prelekcji, happeningów, itp.

TERMIN SKŁADANIA OFERT

Stowarzyszenia i inne podmioty uprawnione do udziału w konkursie na złożenie oferty mają czas do 2 marca 2017 r., do godz. 14.00. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. obowiązują nowe wzory ofert realizacji zadań publicznych.

Więcej informacji można uzyskać w Biurze Komunikacji Społecznej UMiG przy ul. Warszawskiej 23 (nr tel. 22 201 19 73).

 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wprowadź komentarz !
Podaj swoje Imię