KONSTANCIN-JEZIORNA Nadchodząca zima, a w szczególności ostatnie opady śniegu sprawiają, że warto przypomnieć jakie obowiązki ciążą na właścicielach nieruchomości w zakresie sprzątania chodnika bezpośrednio przylegającego do posesji i odpowiedzieć na pytanie – kto powinien odśnieżyć chodnik, kiedy pojawią się na nim zaspy śniegu?


Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt. 4 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2017 poz. 1289 t.j.), a także Regulaminu utrzymania czystości i porządku w gminie Konstancin-Jeziorna uchwalonego uchwałą Rady Miejskiej nr 288/VII/20/2016 z dnia 1 czerwca 2016 r. właściciele nieruchomości nie mają innego wyjścia – muszą wywiązywać się z obowiązku utrzymania czystości i porządku przez uprzątnięcie błota, śniegu, lodu. Warto przy tym przypomnieć, że obowiązek ten nie dotyczy wyłącznie samych właścicieli nieruchomości, ale także współwłaścicieli i użytkowników wieczystych. Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 4 obowiązek utrzymania czystości dotyczy zarówno porządku w obrębie nieruchomości, jak i chodników położonych wzdłuż nieruchomości.

Za chodnik uznaje się wydzieloną część drogi publicznej, służącą dla ruchu pieszego. Gdy do nieruchomości przylega pas zieleni (trawnik), będący własnością gminy i oddziela chodnik od nieruchomości (posesji), wtedy właściciel może odetchnąć z ulgą, bo obowiązek sprzątania go nie dotyczy. To samo odnosi się do chodników, na których odbywa się płatny postój lub parkowanie pojazdów samochodowych oraz tych części chodnika, które stanowią przystanki autobusowe. W tym przypadku obowiązek uprzątnięcia zalegającego śniegu należy do zarządcy drogi.

Co grozi w przypadku niewywiązania się z obowiązku?

Na właściciela nieruchomości, który nie wywiąże się z omówionego obowiązku uprzątnięcia chodnika, policjant lub strażnik miejski może – na zasadzie art. 10 ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach – nałożyć karę grzywny. Odmowa przyjęcia mandatu poskutkuje skierowaniem wniosku o ukaranie do Sądu Rejonowego, który wydając wyrok może wymierzyć karę w wysokości nawet do 5 000 zł.

Warto dodać, że osoba poszkodowana, (która doznała uszkodzenia ciała lub uszczerbku zdrowia) w wyniku zaniedbań właściciela nieruchomości dotyczących uprzątnięcia śniegu, lodu i innych tego typu zanieczyszczeń może w oparciu o przepisy Kodeksu Cywilnego starać się o zwrot kosztów leczenia i rekonwalescencji na drodze sądowej w postępowaniu cywilnoprawnym.

źródło: konstancinjeziorna.pl

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wprowadź komentarz !
Podaj swoje Imię