KONSTANCIN-JEZIORNA Aby od 1 października 2017 r. mieć ustalone prawo do świadczenia wychowawczego 500+ lub świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz od 1 listopada 2017 r. świadczeń rodzinnych należy ponownie złożyć wniosek o przyznanie prawa do przedmiotowych świadczeń.


Ośrodek Pomocy Społecznej w Konstancinie-Jeziornie informuje, że wnioski o ustalenie prawa do:

  • świadczeń wychowawczych,
  • świadczeń z funduszu alimentacyjnego,
  • świadczeń rodzinnych

na nowy okres świadczeniowy 2017/2018 są przyjmowane od 1 sierpnia 2017 r.

Osoby które złożą wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego (500+) w sierpniu 2017 r., pierwszą wypłatę otrzymają w październiku br.

Program rodzina 500 + w pigułce

1. Świadczenie wychowawcze otrzymują rodzice, opiekunowie prawni lub opiekunowie faktyczni dziecka.

2. Świadczenie przysługuje do ukończenia przez dziecko 18 lat.

3. Na drugie i kolejne dziecko świadczenie rodzice otrzymują niezależnie od dochodu.

4. Na pierwsze lub jedyne dziecko rodzice otrzymują świadczenie po spełnieniu kryterium dochodowego: tj. 800 zł netto na osobę w rodzinie lub 1200 zł jeśli w rodzinie jest wychowywane dziecko niepełnosprawne.

5. Pełnoletnie dziecko do ukończenia 25 lat liczy się do składu rodziny, przy ustalaniu dochodu, jeżeli pozostaje na utrzymaniu rodziców.

6. 500 zł na każde dziecko niezależnie od dochodu otrzymują także rodziny zastępcze, rodzinne domy dziecka oraz placówki opiekuńczo-wychowawcze typu rodzinnego.

7. Świadczenie wychowawcze wypłaca urząd miasta, gminy, ośrodek pomocy społecznej lub centra do realizacji świadczeń socjalnych.

8. Wniosek trzeba będzie składać co roku w miejscu zamieszkania. Można to zrobić przez internet, za pośrednictwem poczty lub w gminie. E-wniosek o świadczenie wychowawcze będzie można złożyć za pomocą portalu empatia.mrpips.gov.pl, Profilu Zaufanego, PUE ZUS, oraz poprzez bankowość elektroniczną.

9. Tylko gdy ubiegamy się o świadczenie na pierwsze lub jedyne dziecko w wieku do ukończenia 18 r. z. będzie ustalany dochód rodziny. Dotyczy to rodzin, które mają jedno dziecko, jak i rodzin z większą liczbą dzieci w wieku do ukończenia 18 r. ż.

10. W tym przypadku do wniosku trzeba dołączyć odpowiednio:

  • oświadczenie wnioskodawcy o dochodach innych niż podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób,
  • w przypadku, gdy członkowie rodziny posiadają gospodarstwo rolne – oświadczenie wnioskodawcy o wielkości gospodarstwa rolnego,
  • w przypadku osoby samotnie wychowującej dziecko – dokumenty dotyczące zasądzonych alimentów, w przypadku cudzoziemców – określone zezwolenie na pobyt i prace w Polsce.
    11. Do dochodu wlicza się alimenty od drugiego rodzica, a także z świadczenia z Funduszu alimentacyjnego.

12. Samorząd sam będzie weryfikować czy dane są prawdziwe.

13. Wniosek trzeba składać co roku. Świadczenie przyznawane jest na 12 miesięcy.

14. Nowy okres świadczeniowy trwa od 1 października 2017 r. do 30 września 2018 r.

15. Wnioski na nowy okres świadczeniowy można składać od 1 sierpnia.

16. Świadczenie można złożyć osobiście, wysłać Pocztą Polską lub wysłać przez internet.

17. Kolejny okres świadczeniowy będzie trwał od 1 października 2018 r. do 30 września 2019 r.

18. Świadczenie będzie wypłacane w sposób dogodny dla rodziców, czyli przelewem na konto lub gotówką.

19. Świadczenie wychowawcze nie jest wliczane do dochodu przy ustalaniu prawa do innych świadczeń, m.in. z pomocy społecznej, rodzinnych, z funduszu alimentacyjnego czy stypendiów dla uczniów i studentów.

20. Osoby które złożą wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego (500+) w miesiącu sierpniu 2017 r., pierwszą wypłatę otrzymają w miesiącu październiku br.

Ponadto informujmy, że środy i piątki są dniami pracy wewnętrznej dla świadczeń wychowawczych, świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego bez przyjęć interesantów.

źródło: konstancinjeziorna.pl

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wprowadź komentarz !
Podaj swoje Imię