Okolice dworca PKP – jak je poprawić, by żyło się lepiej?

2

PIASECZNO Zainteresowanie transportem kolejowym stale rośnie.Dlatego konieczne jest zadbanie o poprawę infrastruktury w okolicach dworca PKP w Piasecznie, aby ułatwić życie zarówno kierowcom dojeżdżającym do stacji, jak i okolicznym mieszkańcom.

Poprawa jakości taboru, regularność i szybkość połączeń, a także mniejsze w porównaniu z indywidualnym transportem samochodowym koszty sprawiają, że około 5 tys. osób codzienne korzysta z dworca PKP w Piasecznie.
– Mamy nadzieję, że niezależnie od obecnych, przejściowych problemów związanych z remontem dworca Warszawa Zachodnia, ta liczba będzie wzrastać z każdym rokiem. Takie są doświadczenia i trendy dla miast ulokowanych w pobliżu dużego ośrodka miejskiego na całym świecie – podkreśla burmistrz Daniel Putkiewicz.

Szanse i wyzwania

Dostępność transportu kolejowego to ogromny impuls rozwojowy a zarazem wielkie wyzwania. Pierwsze z nich jest związane z samą obsługą pasażerów, których kilka tysięcy musi codziennie dojechać i wyjechać z dworca PKP. Drugie to problemy komunikacyjne pomiędzy dwoma obszarami Piaseczna przedzielonymi linią kolejową. Większa częstotliwość kursowania pociągów, zwłaszcza po wprowadzeniu SKM, powoduje częste i długie zamykanie szlabanów na drogach przejazdowych.

Dostrzegając więc ten potencjał rozwojowy, ale także narastające problemy komunikacyjne, gmina Piaseczno zdecydowała się na kompleksowe opracowanie studium urbanistyczno- architektonicznego dla terenów wokół trasy kolejowej nr 8.

W listopadzie 2021 r. przeprowadzono warsztaty, w których uczestniczyli mieszkańcy, urbaniści i urzędnicy. W połowie czerwca 2022 r. przedstawiona został koncepcja zagospodarowania obszarów przyległych do linii kolejowej – każdy mógł zapoznać się z makietą i planszami opisującymi poszczególne proponowane rozwiązania urbanistyczne.


Pełny raport z konsultacji społecznych dostępny jest na stronie internetowej gminy: Podsumowanie czerwcowych konsultacji dotyczących okolic dworca PKP w Piasecznie.

Obecnie, w oparciu o opracowane studium urbanistyczne, trwają prace nad przygotowaniem projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Projekt podlegać będzie ustawowej procedurze uchwalenia miejscowego planu przez Radę Miejską w Piasecznie.

Nowe otwarcie

Podstawą przedstawionego opracowania urbanistycznego są m.in. analizy istniejących, realizowanych i planowanych w przyszłości połączeń komunikacyjnych z Warszawą oraz wynikające z tego prognozy przepływu i natężenia ruchu. Bazując na tych danych opracowanie wskazuje na 3 kierunki zmian dotyczących obszaru dworca PKP:

  1.  Konieczność wprowadzenia nowych rozwiązań drogowych wraz z zapewnieniem infrastruktury dla pojazdów dowożących mieszkańców do linii kolejowej, w tym możliwość budowy parkingu wielopoziomowego przy ul. Sienkiewicza po stronie zachodniej (po rozbudowie linii kolejowej obecny tymczasowy parking będzie musiał zostać zlikwidowany).
  2.  Wprowadzenie funkcji handlowo-usługowych wokół dworca po stronie miasta, tak aby ta okolica – dotąd częściowo zdegradowana przez sąsiedztwo kolei – zaczęła pełnić normalne funkcje miejskie.
  3. Potrzeba rewitalizacji obszarów zlokalizowanych wzdłuż linii kolejowej po stronie osiedla Orężna, poprzez wprowadzenie elementów takich jak np. muzeum kolejnictwa i urządzenie większej ilości terenów zielonych, które stanowiłyby barierę oddzielającą strefę zamieszkania od linii kolejowej.

Rozwiązania drogowe

Podczas konsultacji najwięcej emocji budziły zaproponowane rozwiązania drogowe.
Stan obecny: jedź jak się da
W chwili obecnej małe osiedlowe uliczki w obszarze zabudowy jednorodzinnej po zachodniej stronie linii kolejowej stały się drogami dojazdowymi do dworca PKP. Mieszkańcy okolicznych domów zmagają się z natłokiem pojazdów, których kierowcy starają się dojechać do dworca i zaparkować „gdzie tylko się da”.

Powstanie trasy S7 zwiększyło ruch tranzytowy w kierunku Warszawy. Cierpią mieszkańcy ul. Siedzikówny „Inki”, która to stała się najdogodniejszym połączeniem ul Pomorskiej z ul. Orężną. Problem wzmożonego ruchu dotyka też innych ulic łączących ul. Pomorską z ul. Orężną. Także przyszły wiadukt nad torami na zmodernizowanej drodze wojewódzkiej 721 oraz planowana przez starostwo budowa nowego połączenia pomiędzy ul. Orężną a Słoneczną i dalej w kierunku węzła Lesznowola na trasie S7, wywołają zmiany w kierunkach ruchu i jeszcze większą presję na lokalny układ drogowy.

Propozycja: odciążyć, odseparować, zagospodarować

Wyzwaniem staje się więc ochrona niskiej zabudowy jednorodzinnej przed codziennym koszmarem ruchu dojazdowego do dworca i ruchu tranzytowego w kierunku Warszawy i wyprowadzenie ruchu z osiedlowych uliczek. Stąd w studium urbanistycznym zaproponowana została biegnąca wzdłuż torów nowa droga, łącząca ul. Sienkiewicza z ul. Orężną. Jej rolą byłoby zebranie ruchu pieszego, rowerowego, samochodowego i transportu publicznego z południowych rejonów gminy i rozprowadzenie go do dworca PKP i dalej w stronę Orężnej i trasy S7 a tym samym eliminacja ruchu z ul. Siedzikówny „Inki” i innych lokalnych ulic, co oznacza uspokojenie i odciążenie strefy zamieszkania. Ulica stworzy też – wraz z planowanym pasem zieleni – barierę oddzielającą tę strefę zamieszkania od uciążliwości wynikających z bliskości linii kolejowej. Tu pozytywnym efektem „ubocznym” byłoby „scalenie” tak uspokojonych okolic osiedla Orężna z terenami Zalesia Dolnego, z ul. Pomorską jako lokalną osią komunikacyjną.

Nowa ulica Reymonta – wraz z nowym przebiciem pomiędzy Orężną a Pomorską – stworzyłaby wreszcie realne możliwości dla uruchomienia bardzo oczekiwanej w tym rejonie komunikacji miejskiej.
Jednocześnie nowa droga ma pozostać miejską ulicą – z placem przy dworcu, kolejnym placem przy planowanym muzeum kolejnictwa – połączoną z centrum miasta nową kładką w okolicy ul. Wyczółkowskiego oraz tunelem dla pieszych i rowerzystów na wysokości ul. Nadarzyńskiej.

– Analizy wskazują, że potrzebne jest dobre powiązanie nowej drogi z ul. Sienkiewicza tak, by dojazd do dworca nie wymagał przejazdu przez wiadukt w ul. Sienkiewicza i nie blokował dojazdu do centrum Piaseczna – mówi wiceburmistrz Robert Widz. – Stąd proponowane nowe rondo przed wiaduktem oraz budowa parkingu wielopoziomowego zlokalizowanego po zachodniej stronie torów, w terenie niewymagającym, dziś praktycznie niemożliwych do uzyskania, uzgodnień z PKP, co jest przyczyna wieloletniej blokady budowy takiego obiektu po wschodniej stronie torów.
Podsumowując, przedstawiona w studium koncepcja drogowa nowego przebiegu ul. Reymonta wraz z nowymi propozycjami dla MPZP zapewnia spełnienie wszystkich z powyższych wymogów: wygodne ciągi piesze i rowerowe, place, skrzyżowania, zieleń, komunikację autobusową, zrewitalizowaną i oddaną mieszkańcom strefę wokół linii kolejowej, uspokojenie ruchu na lokalnych ulicach i uliczkach oraz odcięcie od uciążliwości „kolejowych” dużego kwartału zabudowy jednorodzinnej (ul. Reymonta nie miałaby powiązania drogowego – poza pieszym i rowerowym – z ulicami Chełmońskiego, Reja i Kasprowicza). Nowa droga pozwoli wreszcie na odciążenie tranzytu na wiadukcie PKP oraz Dworcowej i Jarząbka.
Z dwoma wariantami koncepcji drogowej ul. Reymonta można zapoznać się w BIP Gminy Piaseczno: Koncepcja budowy drogi łączącej ul. Orężną z ul. Sienkiewicza w Piasecznie, Gmina Piaseczno – Uzgodnienia drogowe – koncepcje – Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Miasta i Gminy Piaseczno.

Na potrzebę budowy ul. Reymonta w przedstawionym kształcie wskazują również: „Studium Zagospodarowania i Kierunków Rozwoju”, przyjęte przez Radę Miejską w 2014 r. oraz „Studium Komunikacyjne Piaseczna ze szczególnym uwzględnieniem strefy śródmiejskiej”, wykonane na zlecenie gminy w 2019 r.

Rewitalizacja i przebudowa okolic dworca wymaga kompleksowego spojrzenia. Oczywiście zmiany niosą za sobą koszty samej inwestycji oraz koniecznych wykupów gruntów a także ryzyko protestów. Jednak powiązanie przebudowy infrastruktury drogowej z rozbudową funkcji miejskich ma szanse przeobrazić ten obszar w zupełnie nową i atrakcyjną dzielnicę miasta – rozwiązującą szersze problemy komunikacyjne a jednocześnie zapewniającą spokój i wytchnienie mieszkańcom w dzielnicach domów jednorodzinnych.
Zaprojektowanie ul. Reymonta to pierwszy krok w kierunku wprowadzenia tych zmian w życie.

 

Biuro Promocji i Kultury

2 KOMENTARZE

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wprowadź komentarz !
Podaj swoje Imię