Ósmoklasiści! Są już terminy rekrutacji do szkół ponadpodstawowych

0

Zostały ustalone terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na terenie województwa mazowieckiego, na rok szkolny 2022/2023

 

Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na terenie województwa mazowieckiego, na rok szkolny 2022/2023, w tym terminy składania dokumentów:

1)    do klas pierwszych publicznych szkół ponadpodstawowych:

 • czteroletniego liceum ogólnokształcącego,
 • pięcioletniego technikum,
 • trzyletniej branżowej szkoły I stopnia,
 • klas wstępnych w publicznych szkołach ponadpodstawowych na rok szkolny 2022/2023, w tym do branżowych szkół I stopnia, w których zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się w dniu 1 lutego 2023 r.

2)    na semestr pierwszy:

 • klasy I publicznych branżowych szkół II stopnia
 • klasy I publicznych szkół policealnych

na rok szkolny 2022/2023, w których zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się w dniu 1 września 2022 r.

 • klasy I publicznych branżowych szkół II stopnia
 • klasy I publicznych szkół policealnych

na rok szkolny 2022/2023, w których zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się w dniu 1 lutego 2023 r.

3)    do klas pierwszych:

 • publicznych szkół podstawowych dla dorosłych
 • publicznego liceum ogólnokształcącego dla dorosłych

na rok szkolny 2022/2023, w których zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się w dniu 1 września 2022 r.

 • publicznych szkół podstawowych dla dorosłych
 • publicznego liceum ogólnokształcącego dla dorosłych

na rok szkolny 2022/2023, w których zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się w dniu 1 lutego 2023 r.

 

TERMINY

postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, a także terminy składania dokumentów do klas pierwszych publicznych szkół ponadpodstawowych:

– czteroletnich liceów ogólnokształcących
– pięcioletnich techników
– trzyletnich branżowych szkół I stopnia
– klas wstępnych w publicznych szkołach ponadpodstawowych, o których mowa w art. 25 ust. 3 ustawy – Prawo oświatowe

na rok szkolny 2022/2023, w których zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się w dniu 1 września 2022 r.

– trzyletnich branżowych szkół I stopnia

na rok szkolny 2022/2023, w których zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się w dniu 1 lutego 2023 r.

Załącznik Nr 1
do zarządzenia Nr 3 Mazowieckiego Kuratora Oświaty z dnia 28 stycznia 2022 r.

Lp.

Rodzaj czynności

page1image26820016

Termin w postępowaniurekrutacyjnym

Termin w postępowaniu uzupełniającym

1.

Podanie do publicznej wiadomości przez kuratora oświaty harmonogramu czynności

page1image1692464

do końca stycznia 2022 r.

page1image20452432

do końca stycznia 2022 r.

2.

Podanie do publicznej wiadomości przez dyrektora szkoły ponadpodstawowej obowiązkowych zajęć edukacyjnych, z których oceny wymienione na świadectwie ukończenia szkoły będą brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

do końca lutego 2022 r.

do końca lutego 2022 r.

do końca września 2022 r. (2)

do końca września 2022 r. (2)

3.

Złożenie wniosku, w tym zmiana wniosku wraz z dokumentami (podpisanego przez co najmniej jednego rodzica/prawnego opiekuna) o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej dwujęzycznej, oddziału dwujęzycznego, oddziału międzynarodowego, oddziału wstępnego, oddziału przygotowania wojskowego w szkole ponadpodstawowej, oddziałów wymagających od kandydatów szczególnych indywidualnych predyspozycji oraz do szkół i oddziałów prowadzących szkolenie sportowe w szkołach ponadpodstawowych

od 16 maja 2022 r. do 30 maja 2022 r. do godz. 15.00

od 1 sierpnia 2022 r. do 3 sierpnia 2022 r. do godz. 15.00

nie dotyczy (1)

nie dotyczy (1)

4.

Złożenie wniosku, w tym zmiana wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami (podpisanego przez co najmniej jednego rodzica/prawnego opiekuna)
z wyłączeniem szkół i oddziałów dwujęzycznych i oddziałów międzynarodowych, oddziałów wstępnych, oddziałów przygotowania wojskowego, oddziałów wymagających

od 16 maja 2022 r.
do 20 czerwca 2022 r. do godz. 15.00

od 1 sierpnia 2022 r. do 3 sierpnia 2022 r. do godz. 15.00

 

od kandydatów szczególnych indywidualnych predyspozycji oraz szkół i oddziałów prowadzących szkolenie sportowe

od 24 października 2022 r. do 10 listopada 2022 r. (2)

od 14 grudnia 2022 r. do 19 grudnia 2022 r. (2)

5.

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty oraz złożenie nowego wniosku, w tym zmiana przez kandydata wniosku o przyjęcie, z uwagi na zmianę szkół do których kandyduje.

od 24 czerwca 2022 r. do 13 lipca 2022 r.
do godz. 15.00

page2image23914016

6.

Podanie do publicznej wiadomości przez dyrektora szkoły, o której mowa w pkt. 3 terminu przeprowadzenia sprawdzianu lub prób sprawności, o których mowa w pkt 8 i 9

do 13 maja 2022 r.

7.

Przeprowadzenie sprawdzianu uzdolnień kierunkowych*

od 31 maja 2022 r.
do 13 czerwca 2022 r.;
II termin (3) do 7 lipca 2022 r.

od 4 sierpnia 2022 r. do 8 sierpnia 2022 r.

nie dotyczy (1)

nie dotyczy (1)

8.

Przeprowadzenie prób sprawności fizycznej*

od 31 maja 2022 r.
do 13 czerwca 2022 r.;
II termin (3) do 7 lipca 2022 r.

od 4 sierpnia 2022 r. do 8 sierpnia 2022 r.

nie dotyczy (1)

page2image14240640

nie dotyczy (1)

9.

page2image26808784 page2image18369424

Przeprowadzenie sprawdzianu kompetencji językowych,* Przeprowadzenie sprawdzianu predyspozycji językowych (klasy wstępne)*

od 31 maja 2022 r.
do 13 czerwca 2022 r.;
II termin (3) do 7 lipca 2022 r.

od 4 sierpnia 2022 r. do 8 sierpnia 2022 r.

page2image26817728

nie dotyczy (1)

nie dotyczy (1)

10.

Podanie do wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywny wynik sprawdzianu uzdolnień kierunkowych

do 15 czerwca 2022 r.
II termin do 8 lipca 2022 r.

do 11 sierpnia 2022 r.

nie dotyczy (1)

nie dotyczy (1)

11.

page2image16345904 page2image16362128

Podanie do wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej,

do 15 czerwca 2022 r.
II termin do 8 lipca 2022 r.

do 11 sierpnia 2022 r.

page2image16368368

nie dotyczy (1)

page2image16342576

nie dotyczy (1)

12.

Podanie do wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywny wynik sprawdzianu kompetencji językowych, sprawdzianu predyspozycji językowych (klasa wstępna).

do 15 czerwca 2022 r.
II termin do 8 lipca 2022 r.

do 11 sierpnia 2022 r.

nie dotyczy (1)

nie dotyczy (1)

13.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków poświadczanych w oświadczeniach, w tym dokonanie przez

do 13 lipca 2022 r.

do 3 sierpnia 2022 r.

 

przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności związanych z ustaleniem tych okoliczności.

do 14 listopada 2022 r. (2)

do 20 grudnia 2022 r. (2)

14.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym okoliczności zweryfikowanych przez wójta (burmistrza lub prezydenta) wskazanych w oświadczeniach

do 19 lipca 2022 r.

do 11 sierpnia 2022 r.

do 28 listopada 2022 r. (2)

do 5 stycznia 2023 r. (2)

15.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

20 lipca 2022 r.

12 sierpnia 2022 r.

29 listopada 2022 r. (2)

9 stycznia 2023 r. (2)

16.

Wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na badanie lekarskie

od 16 maja 2022 r. do 25 lipca 2022 r.

od 1 sierpnia 2022 r. do 12 sierpnia 2022 r.

od 24 października 2022 r. do 5 grudnia 2022 r. (2)

od 14 grudnia 2022 r. do 9 stycznia 2023 r. (2)

17.

Potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej,
a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowej, także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu oraz odpowiednio orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami i orzeczenia psychologicznego o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem.

od 21 lipca 2022 r. do 27 lipca 2022 r. do godz. 15.00

od 16 sierpnia 2022 r. do 18 sierpnia 2022 r. do godz. 15.00

od 30 listopada 2022 r. do 12 grudnia 2022 r. (2)

od 10 stycznia 2023 r. do 17 stycznia 2023 r. (2)

18.

page3image12187584 page3image5858688

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

28 lipca 2022 r. do godz. 14.00

19 sierpnia 2022 r. do godz. 14.00

page3image16294736

13 grudnia 2022 r. (2)

18 stycznia 2023 r. (2)

19.

Poinformowanie przez dyrektora szkoły ponadpodstawowej kuratora oświaty o liczbie wolnych miejsc w szkole

page3image26813152

28 lipca 2022 r.

19 sierpnia 2022 r.

13 grudnia 2022 r. (2)

18 stycznia 2023 r. (2)

20.

page3image16360672 page3image16360880

Opublikowanie przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty informacji o liczbie wolnych miejsc w szkołach ponadpodstawowych

do 29 lipca 2022 r.

do 22 sierpnia 2022 r.

page3image5868256

do 14 grudnia 2022 r. (2)

do 19 stycznia 2023 r. (2)

21.

Wystąpienie do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia.

do 2 sierpnia 2022 r.

do 23 sierpnia 2022 r.

do 16 grudnia 2022 r. (2)

do 24 stycznia 2023 r. (2)

22.

Sporządzenie przez komisje rekrutacyjną uzasadnienia odmowy przyjęcia.

do 3 dni od dnia wystąpienia o sporządzenie uzasadnienia

 

odmowy przyjęcia

23.

Wniesienie do dyrektora szkoły odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.

do 3 dni od dnia otrzymania uzasadniania odmowy przyjęcia

24.

Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.

do 3 dni od dnia złożenia odwołania do dyrektora szkoły

(1) W ofercie edukacyjnej na rok szkolny 2022/2023 w szkołach, w których zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się w pierwszym powszednim dniu lutego, nie ma oddziałów, w których wymagane jest przeprowadzenie sprawdzianów albo prób sprawności w pierwszym terminie.

(2) Dotyczy branżowej szkoły I stopnia, w której zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają̨ się̨ w dniu 1 lutego 2023 r.

(3) Dyrektor szkoły – wyznacza II termin dla kandydatów, którzy z przyczyn niezależnych od nich nie mogli przystąpić do sprawdzianu lub prób sprawności w pierwszym terminie, nie później jednak niż w terminie poprzedzającym podanie do wiadomości list wyników, o których mowa w pkt. 10-12

* Dyrektor szkoły określa szczegółowy termin sprawdzianu uzdolnień kierunkowych, sprawdzianu kompetencji językowych, sprawdzianu predyspozycji językowych oraz prób sprawności fizycznej

Dodatkowe informacje
W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty wniosek o przyjęcie do szkoły, w tym wymagane załączniki zgodnie z przepisami § 11a rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID—19 (Dz.U. z 2020 r. poz. 493 ze zm.) mogą być procedowane za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

TERMINY

postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, a także terminy składania dokumentów na semestr pierwszy:

– klasy I publicznych branżowych szkół II stopnia – klasy I publicznych szkół policealnych

na rok szkolny 2022/2023, w których zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się w dniu 1 września 2022 r.

– klasy I publicznych branżowych szkół II stopnia – klasy I publicznych szkół policealnych

na rok szkolny 2022/2023, w których zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się w dniu 1 lutego 2023 r.

Załącznik Nr 2
do zarządzenia Nr 3 Mazowieckiego Kuratora Oświaty z dnia 28 stycznia 2022 r.

Lp.

Rodzaj czynności

Terminy w postępowaniurekrutacyjnym

Terminy w postępowaniu uzupełniającym

1.

Podanie do publicznej wiadomości przez kuratora oświaty harmonogramu czynności.

do końca stycznia 2022 r.

do końca stycznia 2022 r.

2.

Podanie do publicznej wiadomości przez dyrektora branżowej szkoły II stopnia obowiązkowych zajęć edukacyjnych, z których oceny wymienione na świadectwie ukończenia branżowej szkoły I stopnia będą brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

do końca lutego 2022 r.

do końca lutego 2022 r.

do końca września 2022 r. (1)

do końca września 2022 r. (1)

3.

Złożenie wniosku o przyjęcie do branżowej szkoły II stopnia oraz szkoły policealnej wraz z dokumentami.

od 16 maja 2022 r. do 1 lipca 2022 r.

od 1 sierpnia 2022 r. do 4 sierpnia 2022 r.

od 24 października 2022 r. do 14 listopada 2022 r. (1)

od 12 grudnia 2022 r. do 15 grudnia 2022 r. (1)

4.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków poświadczanych w oświadczeniach, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności związanych z ustaleniem tych okoliczności.

do 4 lipca 2022 r.

do 5 sierpnia 2022 r.

do 15 listopada 2022 r. (1)

do 16 grudnia 2022 r. (1)

5.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym ustalonych przez wójta (burmistrza lub prezydenta) okoliczności wskazanych w oświadczeniach.

do 19 lipca 2022 r.

do 12 sierpnia 2022 r.

do 29 listopada 2022 r. (1)

do 9 stycznia 2023 r. (1)

6.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

20 lipca 2022 r.

16 sierpnia 2022 r.

 

30 listopada 2022 r. (1)

10 stycznia 2023 r. (1)

7.

Wydanie przez szkołę skierowania na badania lekarskie.

od 16 maja 2022 r. do 19 lipca 2022 r.

od 1 sierpnia 2022 r. do 16 sierpnia 2022 r.

od 24 października 2022 r. do 5 grudnia 2022 r. (1)

od 12 grudnia 2022 r. do 12 stycznia 2023 r. (1)

8.

Potwierdzenie przez kandydata, rodzica lub opiekuna prawnego kandydata niepełnoletniego woli przyjęcia:
– do branżowej szkoły II stopnia w postaci przedłożenia świadectwa ukończenia branżowej szkoły I stopnia, zaświadczenia o zawodzie nauczanym w branżowej szkole I stopnia, którego zakres odpowiada pierwszej kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie nauczanym w branżowej szkole II stopnia lub oryginału świadectwa ukończenia zasadniczej szkoły zawodowej(2) (o ile nie zostały złożone wcześniej), oraz zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu oraz odpowiednio orzeczeń, o których mowa w art. 135 ust. 1 pkt. 5 i pkt 6 ustawy – Prawo oświatowe;

– do szkoły policealnej w postaci przedłożenia oryginału świadectwa potwierdzającego posiadanie wykształcenia średniego (o ile nie zostało złożone wcześniej) oraz zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu oraz odpowiednio orzeczeń, o których mowa w art. 136 ust. 1 pkt 2b i pkt 2c ustawy – Prawo oświatowe.

od 21 lipca 2022 r. do 27 lipca 2022 r.

od 17 sierpnia 2022 r. do 19 sierpnia 2022 r.

od 1 grudnia 2022 r. do 8 grudnia 2022 r. (1)

od 11 stycznia 2023 r. do 18 stycznia 2023 r. (1)

9.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

28 lipca 2022 r. godz. 14.00

22 sierpnia 2022 r. godz. 14.00

9 grudnia 2022 r. godz. 14.00 (1)

19 stycznia 2023 r. godz.14.00 (1)

10.

Poinformowanie przez dyrektora szkoły kuratora oświaty o liczbie wolnych miejsc.

28 lipca 2022 r.

22 sierpnia 2022 r.

9 grudnia 2022 r. (1)

19 stycznia 2023 r. (1)

11.

Opublikowanie przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty informacji o liczbie wolnych miejsc w szkołach ponadpodstawowych.

do 29 lipca 2022 r.

do 23 sierpnia 2022 r.

do 12 grudnia 2022 r. (1)

do 20 stycznia 2023 r. (1)

12.

Wystąpienie do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia.

do 2 sierpnia 2022 r.

do 25 sierpnia 2022 r.

do 14 grudnia 2022 r. (1)

do 24 stycznia 2023 r. (1)

13.

Sporządzenie przez komisję rekrutacyjną uzasadnienia odmowy przyjęcia

do 3 dni od dnia wystąpienia o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia

14.

Wniesienie do dyrektora szkoły odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.

do 3 dni od dnia otrzymania uzasadnienia odmowy przyjęcia

15.

Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.

do 3 dni od dnia złożenia odwołania do dyrektora szkoły

 

(1) Dotyczy publicznych branżowych szkół II stopnia oraz publicznych szkół policealnych w których zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się w dniu 1 lutego 2023 r. (2) Dotyczy absolwentów dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej, którzy rozpoczęli kształcenie w tej szkole począwszy od roku szkolnego 2012/2013 (art.95 ustawy z dnia 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018 r. poz. 2245 ze zm.).

Dodatkowe informacje
W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty wniosek o przyjęcie do szkoły, w tym wymagane załączniki zgodnie z przepisami § 11a rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID—19 (Dz.U. z 2020 r. poz. 493 ze zm.) mogą być procedowane za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

UWAGA Zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy – Prawo oświatowe:
w przypadku publicznych branżowych szkół II stopnia, publicznych szkół policealnych oraz publicznych szkół dla dorosłych komisja rekrutacyjna, w uzgodnieniu z dyrektorem szkoły, rozpatruje w postępowaniu uzupełniającym wniosek kandydata złożony po terminie, jeżeli szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami.

TERMINY

postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, a także terminy składania dokumentów do klas pierwszych:

– publicznych szkół podstawowych dla dorosłych
– publicznych liceów ogólnokształcących dla dorosłych

na rok szkolny 2022/2023, w których zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się w dniu 1 września 2022 r.

– publicznych szkół podstawowych dla dorosłych
– publicznych liceów ogólnokształcących dla dorosłych

na rok szkolny 2022/2023, w których zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się w dniu 1 lutego 2023 r.

Załącznik Nr 3
do zarządzenia Nr 3 Mazowieckiego Kuratora Oświaty z dnia 28 stycznia 2022 r.

Lp.

Rodzaj czynności

Terminy w postępowaniurekrutacyjnym

Terminy w postępowaniu uzupełniającym

1.

Podanie do publicznej wiadomości przez kuratora oświaty harmonogramu czynności.

do końca stycznia 2022 r.

do końca stycznia 2022 r.

2.

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami.

od 16 maja 2022 r. do 1 lipca 2022 r.

od 1 sierpnia 2022 r. do 4 sierpnia 2022 r.

od 24 października 2022 r. do 14 listopada 2022 r. (1)

od 12 grudnia 2022 r. do 15 grudnia 2022 r. (1)

3.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków poświadczanych w oświadczeniach, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności związanych z ustaleniem tych okoliczności.

do 4 lipca 2022 r.

do 5 sierpnia 2022 r.

do 15 listopada 2022 r. (1)

do 16 grudnia 2022 r. (1)

4.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym ustalonych przez wójta (burmistrza lub prezydenta) okoliczności wskazanych w oświadczeniach.

do 19 lipca 2022 r.

do 12 sierpnia 2022 r.

do 29 listopada 2022 r. (1)

do 9 stycznia 2023 r. (1)

5.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

20 lipca 2022 r.

16 sierpnia 2022 r.

30 listopada 2022 r. (1)

10 stycznia 2023 r. (1)

6.

Potwierdzenie przez kandydata woli przyjęcia:
– do szkoły podstawowej dla dorosłych w postaci przedłożenia świadectwa

od 21 lipca 2022 r. do 27 lipca 2022 r.

od 17 sierpnia 2022 r. do 19 sierpnia 2022 r.

 

 

potwierdzającego ukończenia sześcioletniej szkoły podstawowej albo klasy VI lub VII ośmioletniej szkoły podstawowej;

– do liceum ogólnokształcącego dla dorosłych w postaci przedłożenia świadectwa ukończenia ośmioletniej szkoły podstawowej.

od 1 grudnia 2022 r. do 8 grudnia 2022 r. (1)

od 11 stycznia 2023 r. do 18 stycznia 2023 r. (1)

7.

28 lipca 2022 r. godz. 14.00

22 sierpnia 2022 r. godz. 14.00

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

9 grudnia 2022 r. godz. 14.00 (1)

19 stycznia 2023 r. godz.14.00 (1)

8.

Poinformowanie przez dyrektora szkoły kuratora oświaty o liczbie wolnych miejsc.

28 lipca 2022 r.

22 sierpnia 2022 r.

9 grudnia 2022 r. (1)

19 stycznia 2023 r. (1)

9.

Opublikowanie przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty informacji o liczbie wolnych miejsc w szkołach ponadpodstawowych.

do 29 lipca 2022 r.

do 23 sierpnia 2022 r.

do 12 grudnia 2022 r. (1)

do 20 stycznia 2023 r. (1)

10.

Wystąpienie do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia.

do 2 sierpnia 2022 r.

do 25 sierpnia 2022 r.

do 14 grudnia 2022 r. (1)

do 24 stycznia 2023 r. (1)

11.

Sporządzenie przez komisję rekrutacyjną uzasadnienia odmowy przyjęcia.

do 3 dni od dnia wystąpienia o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia

12.

Wniesienie do dyrektora szkoły odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.

do 3 dni od dnia otrzymania uzasadnienia odmowy przyjęcia

13.

Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.

do 3 dni od dnia złożenia odwołania do dyrektora szkoły

(1) Dotyczy publicznych szkół podstawowych dla dorosłych oraz publicznych liceów ogólnokształcących dla dorosłych, w których zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się w dniu 1 lutego 2023 r.

Dodatkowe informacje
W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty wniosek o przyjęcie do szkoły, w tym wymagane załączniki zgodnie z przepisami § 11a rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID—19 (Dz.U. z 2020 r. poz. 493 ze zm.) mogą być procedowane za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

UWAGA Zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy – Prawo oświatowe:
w przypadku publicznych branżowych szkół II stopnia, publicznych szkół policealnych oraz publicznych szkół dla dorosłych komisja rekrutacyjna, w uzgodnieniu z dyrektorem szkoły, rozpatruje w postępowaniu uzupełniającym wniosek kandydata złożony po terminie, jeżeli szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami.

page2image26854752

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wprowadź komentarz !
Podaj swoje Imię