Piaseczno odNowa – wizja zmian w śródmieściu Piaseczna

14

PIASECZNO Gmina Piaseczno rozpoczyna konsultacje społeczne dotyczące zmian w ścisłym centrum miasta. To jeden z etapów prac nad zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (mpzp) dla centrum Piaseczna.

Centrum Piaseczna to bez wątpienia najważniejszy obszar miasta. Przede wszystkim ze względu na historyczne dziedzictwo. To samo serce miasta i punkt wyjścia dla rozwoju całej gminy Piaseczno. To tutaj znajdują się najważniejsze zabytki, instytucje publiczne, tu toczy się życie kulturalne i handlowe.

foto Joanna Ferlian-Tchórzewska

– Zależy nam na tym, by wzmacniać funkcję miastotwórczą śródmieścia, przyciągać do niego mieszkańców atrakcyjną ofertą kulturalną, rozrywkową, usługową, ale również przyjazną, bezpieczną i pełną zieleni przestrzenią publiczną – mówi burmistrz Daniel Putkiewicz. W związku z potrzebą uchwalenia nowego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla ścisłego centrum miasta, władze gminy postanowiły przeprowadzić szerszą analizę ścisłego centrum. Prace trwają już od kilku miesięcy. Urząd Miasta i Gminy Piaseczno do współpracy zaprosił doświadczonych urbanistów i architektów, by wspólnie zastanawiać się nad kierunkami tych zmian.

Naszym zadaniem jest dbanie o miasto dziś, ale także myślenie o jego przyszłości. Dzisiejsze decyzje bowiem wpłyną na wygląd i funkcjonalność miasta przez następne kilka, kilkanaście, a nawet kilkadziesiąt lat – podkreśla burmistrz Daniel Putkiewicz. – Decyzje te powinny być świadome i uwzględniać między innymi wyzwania związane z kryzysem klimatycznym, zmianami demograficznymi, ale też oczekiwaniami społecznymi. Mamy pełnych energii i pomysłów mieszkańców, którzy oczekują dynamicznych zmian. Są to zarówno właściciele nieruchomości, osoby prowadzące tu działalność gospodarczą, jak i wszyscy, którzy tu mieszkają, załatwiają swoje sprawy w centrum miasta, korzystają z bogatej oferty kulturalnej czy wybierają się na spacer.

Wygodne i bliskie miejsce do życia, nakręcone energią mieszkańców

Władze miasta podkreślają, że zmiany uwzględniają nowe trendy urbanistyczne, które z kolei odpowiadają na przemiany społeczne, jak i wyzwania klimatyczne.

– Chcemy modernizować centrum Piaseczna, z poszanowaniem i troską odnosząc się do historycznej tkanki miasta. Nowe spojrzenie, nowe pomysły i rozwiązania, ale też modernizacja historycznych budynków czy odtworzenie dawnych pierzei. Transformacja i rewitalizacja – krótko mówiąc: Piaseczno odnowa – mówi burmistrz Daniel Putkiewicz.

Wizja specjalistów i głos mieszkańców

Do współpracy przy opracowaniu wizji rozwoju centrum miasta samorząd zaprosił doświadczonych architektów, urbanistów, przedstawicieli Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków. W połowie września 2021 roku odbyły się warsztaty, w których udział wzięli pracownicy wydziałów urzędu i jednostek organizacyjnych gminy oraz radni.

W oparciu o wszystkie zebrane dane, wypracowane w trakcie warsztatów pomysły i oczekiwania projektanci przygotowali propozycję na rewitalizację centrum Piaseczna, której końcowym etapem jest master plan, z którym można się zapoznać na stronie internetowej gminy: ww.piaseczno.eu. Będzie on podstawą do opracowania planu miejscowego, który w dalszych krokach zostanie poddany szerokim konsultacjom z udziałem mieszkańców i przedsiębiorców prowadzących działalność w śródmieściu.

Cel: miasto pełne życia

Priorytetem władz gminy jest przyciągnięcie mieszkańców do centrum miasta jako pełnej życia przestrzeni publicznej.

– Chcemy przekształcenia śródmieścia w nowy salon Piaseczna: ożywioną, atrakcyjną przestrzeń miasta, której bogata oferta usługowa, kulturalna, gastronomiczna będzie przyjazna dla wszystkich grup wiekowych, dzieci, młodzieży, dorosłych oraz seniorów. Chcemy, aby centrum miasta było miejscem spotkań, robienia zakupów, spędzania wolnego czasu – wylicza burmistrz Daniel Putkiewicz. Zauważa, że już teraz mieszkańców przyciąga fontanna, organizowane w centrum miasta imprezy kulturalne, handlowe czy gastronomiczne.

foto Joanna Ferlian-Tchórzewska

– Planujemy budowę w centrum miasta sali kinowo-teatralnej, uzupełnianie tkanki miejskiej zabudową mieszkaniową z usługami oraz wspieranie działań, które mają charakter miastotwórczy – mówi wiceburmistrz Robert Widz.

foto Anna Grzejszczyk

Historia – zobowiązanie i potencjał na przyszłość

Projektując zmiany w centrum Piaseczna, pierwszym czynnikiem, który należy brać pod uwagę, są wytyczne konserwatora. Samorząd dba o ratowanie zabytkowych obiektów – zarówno należących do miasta, jak i pozostające w rękach prywatnych – ich właściciele mogą ubiegać się o dotacje na modernizację.

Dbamy o dziedzictwo historyczne

Gmina Piaseczno inwestuje ogromne środki w rewitalizację budynków, którymi włada miasto. Dobiegają końca prace przy renowacji Starej Plebanii oraz dawnej remizy OSP w ścisłym centrum Piaseczna. Rozpoczęła się rewitalizacja „Poniatówki” w parku miejskim.

– Dążymy też do odtworzenia pierzei wschodniej rynku, która dziś raczej odstrasza. To wszystko wymaga nie tylko uzgodnień z konserwatorem zabytków i pieniędzy na modernizację budynków, ale również pomysłu na ich zagospodarowanie i funkcje – zaznacza burmistrz Daniel Putkiewicz. – Szukamy rozwiązań, które pozwolą przywrócić budynkom historyczny wygląd, a jednocześnie tchną w nie nowe życie. Planując przyszłe zagospodarowanie nieruchomości, chcemy uwzględnić historyczną parcelację, odtworzyć pierzeje oraz przejścia bramowe.

Nowe miejsca na kulturalnej mapie Piaseczna

Piasecznianie często wspominają, że miasto potrzebuje kina i prawdziwej sceny teatralnej i koncertowej. Bogaty program Centrum Kultury w Piasecznie przyciąga mieszkańców, ale przestrzeń, którą dysponuje zawęża możliwość organizacji większych imprez. Koncerty czy spektakle z większą widownią organizowane są tylko w plenerze. Przedstawienia, seanse filmowe, koncerty, spotkania – wszystkie tego typu imprezy odbywają się od dziesięcioleci w małej sali Domu Kultury przy ul. Kościuszki 49, a latem na skwerze Kisiela, placu Piłsudskiego czy w Zakątku Kultury. Budowa adekwatnej do potrzeb mieszkańców tak dużej gminy jak Piaseczno sali kinowo-teatralnej, która pozwoli na organizację imprez przez cały rok, jest koniecznością.

Kino, scena muzyczna, teatr, muzeum i galeria

Lepsze warunki sceniczne pozwolą przyciągnąć do Piaseczna atrakcyjnych artystów, a co za tym idzie – większą liczbę mieszkańców do centrum miasta.

– Optymalnym miejscem dla sali widowiskowej dla potrzeb Centrum Kultury wydaje się obecny parking przy ul. Zgoda. Odpowiednio zaprojektowany budynek wpisywałby się w tkankę miejską w powiązaniu z parkiem, a w jego podziemiach w ciągu dnia funkcjonowałby duży, ogólnodostępny parking – zapowiada burmistrz Daniel Putkiewicz.

Wkrótce do użytku zostaną oddane nowe obiekty kulturalne. Muzeum Piaseczna działać będzie w rewitalizowanym budynku Starej Plebanii, a jego filie w „Poniatówce” oraz Domu „Zośki” w Zalesiu Dolnym. Z kolei w modernizowanej i rozbudowywanej Starej Remizie przy ul. Puławskiej planowana jest działalność Instytutu Sztuki Józefa Wilkonia. Władze gminy licząy na to, że nowe punkty na kulturalnej mapie Piaseczna będą magnesem dla mieszkańców i turystów i znacząco przyczynią się do ożywienia centrum miasta.

Ratusz zostaje w centrum

Budynek urzędu miejskiego powinien znaleźć miejsce na terenie śródmieścia ze względu na odniesienia historyczne, prestiż wiążący się z usytuowaniem i funkcjonowaniem Ratusza w śródmieściu, w miarę centralne zlokalizowanie na terenie gminy, dobrą obsługę komunikacyjną oraz możliwość współczesnego podejścia do funkcjonowania tego typu obiektów (połączenie różnych funkcji publicznych). Pozostawienia obiektów administracyjnych w centrum miasta oczekują też mieszkańcy.

1 – potencjalne miejsce dla nowej siedziby Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno; 2 – lokalizacja sali kinowo-teatralnej / wizualizacja: MAU Mycielski Architecture&Urbanism

– Obecna siedziba Urzędu Miasta i Gminy nie spełnia aktualnych standardów dostępności usług dla mieszkańców oraz warunków pracy dla kilkuset urzędników. Prędzej czy później czeka nas więc decyzja o budowie nowej siedziby miejskiego urzędu, co należy już uwzględnić przy planowaniu przestrzennym – podkreśla wiceburmistrz Robert Widz.

W wyniku analiz za optymalną lokalizację uznano kwartał pomiędzy ul. Zgoda, ul. Sierakowskiego, ul. Rynkową oraz Traktem nad Perełką. Architekci zaproponowali rozwiązanie, w którym lokalizacja nowego Ratusza tworzyłaby mocny punkt wieńczący zabudowę ul. Zgoda i korespondowałaby z planowanym nowym obiektem kulturalnym.

Nowa przestrzeń dla handlu i usług

Miasto tętniące życiem to miasto z bogatą ofertą handlowo-usługową.

– Planując zmiany w centrum, bierzemy pod uwagę interesy lokalnych kupców i rzemieślników prowadzących tu swoją działalność, ponieważ nowi mieszkańcy to również nowi klienci – zauważa burmistrz Daniel Putkiewicz. Atrakcyjna przestrzeń handlowa także przyciąga klientów. Samorząd planuje tworzenie nowych przestrzeni pod handel i usługi, między innymi przy modernizacji wschodniej pierzei rynku oraz przy zabudowie pierzejowej ul. Nadarzyńskiej.

Po renowacji w budynkach przy wschodniej pierzei rynku zostałaby stworzona nowa przestrzeń handlowo-usługowa / foto Joanna Ferlian-Tchórzewska

– W nieruchomościach należących do miasta chcemy promować działalność, która ma charakter miastotwórczy, wynajmując powierzchnie dla określonych branż na preferencyjnych warunkach – zapowiada burmistrz Daniel Putkiewicz.

Więcej zieleni w mieście

Od dłuższego czasu Urząd Miasta i Gminy Piaseczno podejmuje na szeroką skalę działania proekologiczne w ramach hasła „Piaseczno dla klimatu”. Między innymi sadzi nowe drzewa, krzewy i kwiaty na terenach, które kilkanaście czy nawet kilkadziesiąt lat temu zostały „zabetonowane”. Jednym z takich miejsc jest piaseczyński rynek.

foto Joanna Ferlian-Tchórzewska

– Posadzenie tu drzew ze względu na infrastrukturę podziemną jest olbrzymim wyzwaniem, ale mamy już gotowy projekt, który przewiduje, że w kolejnych sezonach spotykając się na placu Piłsudskiego, będziemy mogli ukryć się w cieniu drzew – mówi wiceburmistrz Robert Widz.

Odpowiedź na wyzwania klimatyczne

Nikogo chyba dziś nie trzeba przekonywać, że miejsca, w których jest dużo zieleni, są znacznie bardziej atrakcyjne dla mieszkańców. Poza względami estetycznymi władze miasta biora też pod uwagę zmiany klimatu. Doświadczenia ostatnich sezonów, z dotkliwymi upałami i gwałtownymi burzami, dobitnie pokazują, że należy w miarę możliwości tak przebudowywać miasta, by minimalizować skutki ekstremalnych zjawisk atmosferycznych.

foto Anna Grzejszczyk

Zieleń pojawia się wzdłuż dróg – nie tylko po to, by oczyszczać powietrze i dawać cień, ale również dlatego, żeby zapewnić częściową retencję wód opadowych. W ramach błękitno-zielonej infrastruktury Gmina planuje też dalsze zagospodarowanie Traktu nad Perełką i kolejnego fragmentu parku miejskiego.

Miasto przyjazne i bezpieczne

– Planując zmiany w centrum Piaseczna, wzorujemy się na idei miasta krótkich dystansów – angielskiego 15-Minute City. To miasto, w którym większość spraw jesteśmy w stanie załatwić w najbliższej okolicy – pieszo, rowerem lub korzystając z transportu publicznego – mówi wiceburmistrz Robert Widz. – Czy wystarczy sama atrakcyjna oferta w centrum miasta, jeśli dotarcie do niego będzie niebezpieczne, a spacer nieprzyjemny? Zależy nam na tym, by nasze miasto zapewniało bezpieczeństwo wszystkim uczestnikom ruchu – pieszym, rowerzystom i kierowcom. Stąd wprowadzamy w centrum rozwiązania, które mają poprawić bezpieczeństwo przede wszystkim tzw. niechronionych uczestników ruchu, czyli pieszych i rowerzystów – ograniczamy prędkość, instalujemy specjalne oznaczenia i doświetlamy przejścia dla pieszych, a także budujemy infrastrukturę dla rowerzystów i rozwijamy sieć transportu publicznego. Pamiętamy tez o osobach z niepełnosprawnościami – dodaje wiceburmistrz.

Gmina troszczymy się też o detale – oprócz zachęcającej do spacerów, wypielęgnowanej zieleni miejskiej, dba o wygląd ulic i placów, estetykę mebli miejskich i ich wysoką jakość.

foto Joanna Ferlian-Tchórzewska

– Zależy nam również na stworzeniu atrakcyjnych powiązań komunikacyjnych poszczególnych obszarów miasta – mówi wiceburmistrz Robert Widz.

Polityka parkingowa

Polityka parkingowa prowadzona przez gminę Piaseczno służy zapewnieniu dostępności do handlu i usług w śródmieściu poprzez rotację pojazdów. Wprowadzenie Strefy Płatnego Parkowania na ulicach sprawiło, że klientom znacznie łatwiej znaleźć miejsce postojowe w sąsiedztwie interesującej ich lokalizacji. Podobnie stało się w przypadku uruchomienia Płatnych Parkingów Miejskich. Obecnie bez problemu można zaparkować w centrum miasta, co przed uruchomieniem płatności było niemal niemożliwe. Za korzystanie z tych miejsc trzeba zapłacić niewielką kwotę, a dodatkowo, jeśli zatrzymujemy się na mniej niż 45 minut, korzystamy z postoju bezpłatnego.

foto Robert Widz

W celu ograniczenia tranzytu przez ścisłe centrum, Gmina buduje i modernizuje połączenia drogowe, które mają zachęcać kierowców do korzystania z alternatywnych tras przejazdu poza centrum miasta.

foto Joanna Ferlian-Tchórzewska

– Pogodzenie interesów osób zmotoryzowanych, pieszych i rowerzystów to jeden z celów, jakie sobie stawiamy, planując zmiany w śródmieściu – podkreśla burmistrz Daniel Putkiewicz.

Nowy plan zagospodarowania przestrzennego centrum Piaseczna

Gmina Piaseczno jest w trakcie opracowywania nowego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (mpzp) dla centrum Piaseczna. Opracowanie planu miejscowego to ściśle określona przepisami prawa procedura, a jednym z jej etapów jest proces konsultacji społecznych. Przygotowany projekt planu miejscowego zostanie wyłożony do publicznego wglądu, czeka nas dyskusja publiczna i zebranie opinii mieszkańców w formie uwag. Informacje o kolejnych etapach procedury planistycznej znajdą Państwo na stronie internetowej gminy Piaseczno www.piaseczno.eu i w Biuletynie Informacji Publicznej. Ostateczny kształt uchwały w sprawie przyjęcia mpzp dla centrum Piaseczna zatwierdzi w głosowaniu Rada Miejska.

Kiedy ta wizja ma szansę realizacji?

– Zmiany w mieście już realizujemy, traktując je jako składowe pewnej całości w myśleniu o centrum miasta – zaznacza burmistrz Daniel Putkiewicz. – Modernizujemy budynki Starej Plebani oraz dawnej remizy OSP – w obu będą działać nowe instytucje kulturalne. Zmieniamy i zazieleniamy ulice – przebudowany został duży fragment ulicy Puławskiej oraz powstało nowe połączenie drogowe od ul. Kościelnej do ul. Nadarzyńskiej pozwalające ominąć ul. Kościuszki.

foto Joanna Ferlian-Tchórzewska

Gotowy jest również projekt posadzenia nowych drzew na placu Piłsudskiego, którego realizacja rozpocznie się jeszcze w tym roku. Planowana jest również modernizacja i zazielenienie placu na rogu ulic Jana Pawła II i Puławskiej.

Gmina jest też właścicielem działek w centrum i będzie ogłaszać konkursy architektoniczne na ich zagospodarowanie pod konkretne cele inwestycyjne, czyli na przykład salę kinowo-teatralną, ratusz, a w bardziej otwartej formule – na tereny przy ul. Zgoda czy ul. Nadarzyńskiej. Oczywiście w przypadku zamierzeń, których finansowanie spoczywa na samorządzie, decyzję o przystąpieniu do realizacji podejmować będą radni w oparciu o możliwości finansowe gminy Piaseczno.

foto Piotr Michalski

– Kluczowe jest to, by nowa zabudowa, której realizację dopuści miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, wzbogacała centrum miasta i była czynnikiem miastotwórczym – a Piaseczno stało się wygodnym i bliskim miejscem do życia, nakręconym energią mieszkańców – mówi burmistrz Daniel Putkiewicz.


Szczegółowe informacje o kolejnych etapach prac nad planem zmian centrum Piaseczna można znaleźć na stronie internetowej: https://piaseczno.eu/category/piaseczno-odnowa/.

Swoje pomysły i uwagi można zgłaszać na adres mailowy: [email protected].

Biuro Promocji i Kultury

14 KOMENTARZE

 1. Ja już wiem jaka będzie odnowa więcej korków bloków dziur i spowalniaczy a mniej parkingów i logiki w tym wszystkim bahahahaha Danielek ty to jesteś jednak łeb

 2. Wywalić tych tępych urzędasów! Nie macie pojęcia czego ludzie chcą bo z nimi nie rozmawiacie! Konsultacje społeczne w zaciszu gabinetów urzędu gminy. Kpina!

 3. Na 100% wsadzą nowe bloki gdzie tylko się da. Więcej i więcej…kasy, rzecz jasna dla…( tu pominę to milczeniem)
  Więcej bloków, więcej ludzi i więcej aut a infrastuktura komunikacyjna nie rozrośnie się.
  Korki, smród spalin, smog, jakim nie da sie oddychać w zimne dni, bo ludzie palą w piecach czym popadnie. Kto może zwija manele z tego kiepsko zarządzanego miasta, gdzie rączka rączkę myje i pcha się po trupach do żłobu.

 4. Mniej zatłoczonych ulic i parkingów, więcej pustych ścieżek rowerowych, pustych sklepów, aptek bez dojazdu i parkingów dla ich klientów….

 5. Jest szansa, że przed wyborami nie uda się tych idiotyzmów wprowadzić. Wybory dadzą szanse pogonienia Danielka i jego vice. Teraz wszystko zależy od ludzi. Zagłosują na nich to będą mieli.

 6. co wynika z tego opisu? mniej miejsc parkingowych, za to więcej budynków. Ostatnio musiałem załatwić sprawę w urzędzie na Czajewicza. Znalezienie miejsca parkingowego to duże wyzwanie. Widać że jest duże zapotrzebowanie, ale włodarze zdają się tego nie zauważać.
  Co z tego, że wybudują kino czy teatr jak przyjdą do niego tylko najbliżsi mieszkańcy? Nowe punkty usługowe? Dla garstki mieszkającej w pobliżu? Widać, że burmistrz nie widział dobrych wzorców na świecie. W USA są aleje ze sklepami, a obok wielkie parkingi, bo ludzie nie chcą taszczyć potem zakupów. Przykładem takiej realizacji jest centrum Dekada obok Grójca. Tylko tam to zrealizował prywatny inwestor, który zbadał potrzeby klientów, a tutaj bierze się za to biurokrata ideolog.
  Przez ten brak dostępności ja z centrum Piaseczna korzystam tylko tranzytowo.

 7. Burmistrz naśladuje Trzaskowskiego, który ma obsesje na punkcie samochodów. Mieszkańcy sa bez znaczenia z tym, ze Trzaskowski może go poklepać po głowie i pochwalić

  • Kina nie ma i nie będzie… Komu teraz potrzebne kino… Auchan woli robić biznesy w Rosji… Rok 2022, a tu wkraczają dopiero fast foody, czy kolejne sieci z fast fashion…

   Auchan Piaseczno, czyli flagowy, pierwszy sklep od dawna jest zaniedbany… Cud jakiś, że te wiadukty powstały…

   Poza tym idą ciężkie czasu, 500+ trzeba odkładać i oszczędzać, a nie dotować Grupę Agora i sieć Helios…

 8. Wszystko od nowa po staremu albo jeszcze gorzej zwezone ulice brak miejsc parkingowych
  Parkomaty i straz ktora pilnuje interesu tego najważniejszego sołtysa i jego zastępcy. Najważniejsze zadanie to to wbudowanie nowego urzedu bo ten jest za mały choc miesci sie juz w 3 budynkach. Tu nikt z nikim nie będzie tego konsultowal ale suweren wybrał to niech suedzi cicho

 9. Jedyny plus to ścieżki rowerowe, ale szkoda, że właściwie tylko ich fragmenty. Ciekawe czy chociaż z GDDKiA się dogadali i połączą ścieżkę…

  Ulice wąskie, więcej świateł, w wielu miejscach brak zatok dla autobusów…

  Może nie byłoby to dużym problemem, gdyby ktoś z urzędasów myślał perspektywicznie…

  Ale tu zamiast wykorzystać potencjał, ulepszyć, usprawnić coś, to najlepiej zniszczyć, zasypać… Najlepszym tego przykładem jest chociażby tunel pieszy pod torami – gdyby tam był tunel, to chociaż ruch rozkładałby się równomiernie na tych wąskich drogach…

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wprowadź komentarz !
Podaj swoje Imię