KONSTANCIN-JEZIORNA Organizatorzy zapraszają twórców ludowych, producentów rolnych oraz firmy i instytucje do udziału w Pikniku Niepodległości, 11 listopada w Parku Zdrojowym w Konstancinie-Jeziornie. Zgłoszenia przyjmowane będą do 3 listopada.


Organizator ze względu na ograniczoną powierzchnię przeznaczoną pod stoiska zastrzega sobie prawo wyboru wystawców oraz rozmieszczenia poszczególnych stanowisk wystawienniczych. Pierwszeństwo udziału w charakterze wystawcy mają m.in. zrzeszenia, stowarzyszenia, osoby prowadzące działalność typu non – profit oraz lokalni przedsiębiorcy.

UWAGA: Organizator nie zapewnia dostępu do prądu, a maksymalna powierzchnia stoiska nie może przekraczać 6 m 2.

Zainteresowani udziałem w Pikniku Niepodległości w charakterze wystawcy proszeni są o  złożenie wypełnionych kart zgłoszenia w Wydziale Promocji i Współpracy Zagranicznej Urzędu Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna: osobiście do Wydziału, przesłanie pocztą: ul. Warszawska 23, 05-520 Konstancin-Jeziorna, lub email: promocja@konstancinjeziorna.pl

Zgłoszenia będą przyjmowane do 3 listopada 2017. Po tym terminie nadesłane zgłoszenia nie będą rozpatrywane. Za datę złożenia karty zgłoszeniowej uznaje się dzień otrzymania przez wydział.

  • Dokonując zgłoszenia, wystawca wyraża zgodę na uiszczenie opłaty targowej oraz przekazanie Organizatorom książek o tematyce historycznej, wydanych po 1990 roku, o wartości/cenie min. 50 złotych, z przeznaczeniem na nagrody w konkursach.
  • Dokonując zgłoszenia, wystawca wyraża zgodę na podporządkowanie się Organizatorom we wszelkich decyzjach organizacyjnych, w tym odnośnie wskazania miejsca ustawienia stoiska.
  • Wystawca na stoisku będzie oferował towary legalnego pochodzenia, posiadające odpowiednie wymagane atesty, zezwolenia i certyfikaty, nienaruszające dóbr osobistych osób trzecich, ani nie będące w inny sposób w sprzeczności z polskim prawem. W przypadku stwierdzenia przez Organizatora, eksponowania towarów niezgodnych z ww. deklaracją, zostaną powiadomione właściwe służby kontrolne lub porządkowe, oraz zostanie anulowana zgoda na uczestnictwo w Pikniku Niepodległości.
  • Wystawca zobowiązany jest do posiadania i okazania na życzenie Organizatora wymaganych atestów i certyfikatów dopuszczenia do obrotu eksponowanych towarów. Wystawca nie będzie oferował towarów, które nie będą posiadały ww. dokumentów.  W przypadku stwierdzenia braku ww. dokumentów, zostaną powiadomione właściwe służby kontrolne lub porządkowe, oraz anulowana zgoda na uczestnictwo w Pikniku Niepodległości.
  • W przypadku stwierdzenia niezgodności asortymentu towarowego oferowanego na stoisku wskazanego w karcie zgłoszeniowej, lub przekroczenie ustalonej maksymalnej wielkości stoiska, Organizator zastrzega sobie prawo do anulowania wydanej wystawcy zgody na uczestnictwo w Pikniku Niepodległości.

 karta zgłoszeniowa na Piknik Niepodległości 11 Listopada w Parku Zdrojowym, plik *.doc, 55 kb

źródło: konstancinjeziorna.pl

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wprowadź komentarz !
Podaj swoje Imię