Projekt dla bezrobotnych 30+

0
Projekt dla bezrobotnych 30+

PIASECZNO Powiatowy Urząd Pracy w Piasecznie w 2017 oraz 2018 roku realizuje projekt: „Aktywizacja osób w wieku 30 lat i powyżej pozostających bez pracy w powiecie piaseczyńskim”.


Jaki jest cel projektu?

Głównym celem projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia osób w wieku 30 lat i powyżej pozostających bez pracy w powiecie piaseczyńskim. W ramach projektu wsparciem zostaną objęte osoby w wieku 30 lat i powyżej, zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Piasecznie jako bezrobotne, posiadające I lub II profil pomocy.

Grupa docelowa

Przewidywana grupa docelowa projektu w 2017 i 2018 r. wynosi 197 osób bezrobotnych (w tym 94 kobiet, 103 mężczyzn). W ramach projektu zaplanowano objęcie wsparciem osoby:

  • z niepełnosprawnościami,
  • długotrwale bezrobotne (osoba zarejestrowana w Powiatowym Urzędzie Pracy w Piasecznie przez nieprzerwany okres co najmniej 12 miesięcy),
  • posiadające niskie kwalifikacje (tj. do poziomu ponadgimnazjalnego włącznie),
  • w wieku 50 lat i więcej oraz kobiety.

Jakie formy wsparcia przewiduje projekt?

W ramach projektu zaplanowano następujące formy wsparcia:

• staże – dla 30 osób,
• szkolenia indywidualne – dla 30 osób,
• jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej – dla 90 osób,
• refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy – 17 stanowisk,
• prace interwencyjne – dla 30 osób.

Ponadto każdy uczestnik projektu skorzysta z pośrednictwa pracy oraz poradnictwa zawodowego w ramach realizowanego projektu.

Realizatorzy projektu zakładają, że wymienione formy wsparcia stworzą sprzyjające warunki dla poprawy sytuacji osób w wieku 30 lat i powyżej na rynku pracy oraz będą realną pomocą w znalezieniu przez nich zatrudnienia. Dzięki udziałowi w projekcie osoby bezrobotne podejmą pracę, założą własne firmy, nabędą nowe kwalifikacje dostosowane do potrzeb pracodawców.

Tyle pieniędzy przeznaczono na realizację projektu

Wartość realizowanego projektu wynosi 2 942 436 zł (84,28% stanowią środki z Europejskiego Funduszu Społecznego), w tym:

• w 2017 roku: 1 362 509 zł (w tym 1 090 007 zł ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego)
• w 2018 roku: 1 579 927 zł (w tym 1 263 941,70 zł ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego)

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wprowadź komentarz !
Podaj swoje Imię