Przyłącz nieruchomość do sieci kanalizacyjnej

0

PIASECZNO Zarząd Spółki Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Piasecznie informuje, że w najbliższym czasie zostaną przeprowadzone na terenie Gminy Piaseczna kontrole nieruchomości, które pomimo możliwości technicznych nie zostały przyłączone przez właścicieli do miejskiej sieci kanalizacyjnej


O kontrolach

Kontrole przeprowadzą uprawnieni do kontroli funkcjonariusze Straży Miejskiej z Piaseczna. W ich trakcie właściciele nieruchomości zostaną poinformowani o obowiązku przyłączenia posesji do sieci kanalizacyjnej i o sankcjach grożących za niewykonanie tego obowiązku. Sprawdzany będzie faktyczny sposób odprowadzania ścieków z nieruchomości oraz umowy i rachunki za wywóz nieczystości ciekłych.

Kogo dotyczy zwolnienie z tego obowiązku?

Zwolnienie z tego obowiązku może nastąpić tylko w przypadku, gdy nieruchomość została wyposażona w przydomową oczyszczalnię ścieków spełniającą parametry określone w przepisach odrębnych.

Jaka grzywna w przypadku niewypełnienia obowiązku?

Obowiązek przyłączenia nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej wynika z przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. W przypadku, gdy właściciel nieruchomości, pomimo możliwości technicznych, nie przyłączy nieruchomości do istniejącej miejskiej sieci kanalizacyjnej, Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Piasecznie Sp. z o.o. na mocy wydanego upoważnienia przez Radę Miejską w Piasecznie wyda decyzję administracyjną nakazującą wykonanie przyłącza. Decyzja ta podlegać będzie egzekucji administracyjnej, a właściciel nieruchomości, który nie wykona tego obowiązku podlegać będzie karze grzywny do 50 000 zł.

O akcji promocyjnej “Promocja za 0 zł”

Wychodząc naprzeciw mieszkańcom Miasta i Gminy Piaseczno Przedsiębiorstwo przygotowało akcję promocyjną „Promocji za 0 zł”, w której Spółka pokrywa koszty związane z opracowaniem warunków technicznych i wykonaniem projektu przyłącza kanalizacyjnego. Właściciel nieruchomości może również wystąpić z wnioskiem o rozłożenie płatności na nieoprocentowane raty.

Szczegóły regulaminu Promocji „Promocja za 0 zł” dostępne na stronie internetowej www.pwikpiaseczno.pl, w siedzibie Spółki przy ul. Żeromskiego 39 w Piasecznie lub w Dziale Inwestycji Spółki pod nr telefonu 22-701-54-25 i 22-701-54-03.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wprowadź komentarz !
Podaj swoje Imię