Rodziny zastępcze pilnie poszukiwane

0

Powiat piaseczyński boryka się z problemem braku pogotowia rodzinnego, którego zadaniem jest opieka nad dziećmi w nagłych, kryzysowych sytuacjach życiowych. Aktualnie nie ma na naszym terenie rodzinnej placówki, która mogłaby pełnić taką funkcję.

 

Powodów umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej jest wiele. Każda historia jest inna, a wszystkie bez wątpienia skomplikowane, trudne, czasami wręcz dramatyczne. Nałogi rodziców, zaniedbywanie podstawowych obowiązków rodzicielskich, porzucenie dziecka, bezdomność, ale również ciężka, uniemożliwiająca opiekę nad dzieckiem choroba, śmierć, pobyt w zakładzie karnym, przemoc – to najczęstsze przyczyny umieszczania dzieci w instytucji lub rodzinie zastępczej.

Na terenie naszego powiatu funkcjonują cztery placówki opiekuńczo – wychowawcze: trzy typu socjalizacyjnego oraz jedna typu interwencyjnego. Są to domy dzieci z siedzibą w Pęcherach, prowadzone przez Centrum Administracyjne Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Pęcherach. W powiecie piaseczyńskim objętych opieką zastępczą jest blisko 200 podopiecznych.

– Powiat wciąż boryka się z trudnościami w pozyskiwaniu kandydatów na opiekunów zastępczych – mówi wicestarosta Arkadiusz Strzyżewski. – Dlatego pilnie poszukujemy kandydatów na rodziny zastępcze niezawodowe oraz zawodowe, pełniące funkcję pogotowia rodzinnego w szczególności dla dzieci do lat siedmiu, które nie powinny być umieszczane w domach dzieci. Niestety, w obliczu braku rodzin zastępczych, dzieci odbierane na mocy orzeczeń sądu z rodzin biologicznych, trafiają do placówek opiekuńczo-wychowawczych. Ideałem byłoby, gdyby w powiecie była choć jedna rodzina zastępcza w tak zwanym pogotowiu, czyli oczekująca na dziecko i gotowa przyjąć je w każdym momencie, w sytuacjach nagłych wymagających natychmiastowego zapewnienia dziecku opieki – dodaje wicestarosta Strzyżewski.

Poszukiwana przez powiat rodzina pełniąca funkcję pogotowia rodzinnego, to taka w której umieszcza się dziecko do czasu unormowania jego sytuacji, nie dłużej jednak niż na okres 4 miesięcy. W szczególnie uzasadnionych przypadkach czas ten może być przedłużony do 8 miesięcy.

Z całą pewnością decyzja o stworzeniu rodziny zastępczej powinna być dokładnie przemyślana.

Aby zostać rodziną zastępczą, w tym pełniącą funkcję pogotowia rodzinnego należy:

 • Stale mieszkać na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 • Korzystać z pełni praw cywilnych i obywatelskich;
 • Nie być pozbawionym władzy rodzicielskiej, nie może ona być również ograniczona lub zawieszona;
 • Wypełniać obowiązek alimentacyjny – w przypadku, gdy wynika on z tytułu egzekucyjnego;
 • Być zdolnym do sprawowania właściwej opieki nad dzieckiem, co zostało potwierdzone zaświadczeniem lekarskim,
 • Zapewnić dziecku odpowiednie warunki bytowe i mieszkaniowe oraz posiadać stałe źródło dochodów;
 • Nie być skazanym prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo;
 • Odbyć szkolenie dla rodzin zastępczych i uzyskać zaświadczenie kwalifikacyjne.
 • Skierowanie na szkolenie uzyskują kandydaci, którzy otrzymali wstępną akceptację organizatora rodzinnej pieczy zastępczej dokonaną na podstawie analizy sytuacji osobistej, rodzinnej i majątkowej oraz przeprowadzonych badań psychologiczno-pedagogicznych. Szkolenie dla kandydatów na opiekunów zastępczych jest bezpłatne i trwa około trzech miesięcy. Te wszystkie wymagania są niezbędne, aby uświadomić kandydatom rolę rodziny zastępczej w życiu dziecka, wyeliminować błędy wychowawcze, a przede wszystkim uświadomić, że stworzenie rodziny zastępczej to duże wyzwanie i odpowiedzialność. Ale może przynieść też ogromną satysfakcję.

Rodziny zastępcze mają prawo do:

 • Uzyskania, w miarę możliwości, informacji o przyjmowanym dziecku, jego sytuacji rodzinnej, prawnej, zdrowotnej i szkolnej oraz specyficznych potrzebach;
 • Wsparcia ze strony kadry Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Piasecznie w rozwiązywaniu pojawiających się problemów związanych z opieką nad dzieckiem;
 • Poradnictwo psychologiczne i prawne;
 • Pomocy pieniężnej na pokrycie kosztów utrzymania dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej;
 • Podnoszenia swoich kwalifikacji poprzez uczestnictwo w bezpłatnych szkoleniach;
 • Pomocy koordynatora w realizacji zadań wynikających z pieczy zastępczej.

Wszystkie osoby, które chciałyby stworzyć rodzinę zastępczą prosimy o kontakt z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Piasecznie przy ul. Chyliczkowskiej 14 – od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00, tel. 22 756 62 44, 22 756 61 98, e-mail: [email protected]

źródło: piaseczno.pl/ fot. pixabay.com

czytaj też: 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wprowadź komentarz !
Podaj swoje Imię