KONSTANCIN-JEZIORNA Zakończyła się trwająca od 2013 roku budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej terenu Skolimowa północno-zachodniego. Właściciele nieruchomości leżących przy ulicach objętych inwestycją, zobowiązani są do przyłączenia budynków do sieci oraz zawarcia umowy na dostawę wody i odbiór ścieków.


Inwestycja obejmowała budowę infrastruktury w ulicach: Augustowskiej, Bema, Białostockiej, Bydgoskiej, Ciechanowskiej, Dolnej, Elbląskiej, Gdańskiej, Głowackiego, Gorzowskiej, Górnośląskiej, Kabackiej, Kołobrzeskiej, Konopnickiej, Koszalińskiej, Kościuszki, Łomżyńskiej, Nowej, Olsztyńskiej, Ostrołęckiej, Toczyskiego, Toruńskiej, Traugutta, Piaseczyńskiej, Pilskiej, Przyrzecze, Pułaskiego, Siedleckiej, Słupskiej, Szczecińskiej, Śniadeckich, Toruńskiej.

W celu podłączenia nieruchomości do wybudowanych sieci, należy przeprowadzić procedurę projektowania, budowy i odbioru przyłączy. Ponadto należy zawrzeć z Zakładem Gospodarki Komunalnej w Konstancinie-Jeziornie umowę na dostawę wody i odbiór ścieków. Bezpośrednie informacje można uzyskać w siedzibie ZGK przy ul. Wareckiej 22, codziennie w godz. 7.00 – 15.00, tel. 22 756-42-51 wew. 25, u kierownika Wydziału Jerzego Gamracego.
Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i odprowadzaniu ścieków nakłada na właścicieli nieruchomości obowiązek budowy przyłączy do gminnych sieci oraz studni wodomierzowej, pomieszczenia przewidzianego do lokalizacji wodomierza głównego i urządzenia pomiarowego na własny koszt.

 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wprowadź komentarz !
Podaj swoje Imię