Stanowisko: STARSZY REFERENT

0

Komendant Powiatowy Policji w Piasecznie poszukuje kandydata/kandydatki na stanowisko starszego referenta w pełnym wymiarze czasu pracy.

STARSZY REFERENT

W WYDZIALE PREWENCJI KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W PIASECZNIE

do spraw mobilizacyjno-obronnych, alarmowych i ppoż.

Miejsce pracy: 05-500 Piaseczno, ul. Kościelna 3

Czym będziesz się zajmować

OSOBA NA TYM STANOWISKU:

 • opracowuje projekty decyzji, analizy oraz inne opracowania z dziedziny zarządzania kryzysowego zgodnie z wytycznymi jednostki nadrzędnej, w tym współpracuje
  z komórkami organizacyjnymi zajmującymi się zarządzaniem kryzysowym, sprawami obronnymi w urzędach Miast i Gmin, Powiatu,

 • opracowuje i przygotowuje projekty procedur i ich aktualizacji w zakresie wyższych stanów gotowości Policji do działań, w warunkach nadzwyczajnych zagrożeń oraz stanów nadzwyczajnych w Państwie, w tym aktualizuje Plan działania kierownika jednostki w warunkach zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny,

 • zajmuje się planowaniem ochronnym obiektów Komendy Powiatowej Policji
  w Piasecznie, bierze udział w przedsięwzięciach związanych ze szczególną ochroną obiektów kategorii I i II w rejonie odpowiedzialności KPP w Piasecznie, opracowuje porozumienia oraz zasady współdziałania z organizatorami szczególnej ochrony obiektów ważnych dla bezpieczeństwa i obronności państwa, dotyczących zakresu udziału w tej ochronie jednostek organizacyjnych przewidzianych do militaryzacji,

 • opracowuje Plan szkolenia obronnego na dany rok, organizuje własne ćwiczenia i treningi sztabowe z zakresu obronności i zarządzania kryzysowego oraz bierze udział
  w szkoleniach, treningach i ćwiczeniach organizowanych przez inne podmioty,

 • prowadzi dokumentację alarmową Komendy Powiatowej Policji w Piasecznie oraz podległych jednostek organizacyjnych KPP,

 • prowadzi dokumentację dotyczącą Kontroli Dostępu do budynku KPP w Piasecznie poprzez wydawanie i przyjmowanie kart dostępowych do strefy II,

 • sporządza dokumentację Stałego Dyżuru, Regulamin na czas „W” oraz kwalifikuje osoby, którym przewiduje się nadać przydziały organizacyjno – mobilizacyjne do JZ KPP
  w Piasecznie,

 • realizuje zadania w zakresie zabezpieczenia przeciwpożarowego poprzez: opracowanie
  i aktualizowanie Regulamin ochrony przeciwpożarowej, Instrukcję Bezpieczeństwa Pożarowego dla wszystkich obiektów KPP w Piasecznie, przeprowadza przeglądy stanu bezpieczeństwa pożarowego w budynkach, użytkowanych przez jednostki organizacyjne KPP w Piasecznie, prowadzi sprawozdawczość, opracowuje analizy i tworzy protokoły
  z przeglądów stanu ochrony przeciwpożarowej, organizuje alarmy ćwiczebne.

Kogo poszukujemy

POTRZEBNE CI BĘDĄ (wymagania niezbędne)

 • wykształcenie: średnie

 • doświadczenie zawodowe powyżej 1,5 roku w administracji lub pracy biurowej

 • umiejętność obsługi komputera i urządzeń biurowych

 • umiejętność interpretacji przepisów

 • umiejętność pracy w zespole

 • umiejętność organizacji pracy własnej

 • komunikatywność

 • odpowiedzialność

 • operatywność

 • zdolność analitycznego myślenia

 • posiadanie obywatelstwa polskiego

 • korzystanie z pełni praw publicznych

 • nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DODATKOWYM ATUTEM BĘDZIE (wymagania dodatkowe)

 • wykształcenie: wyższe lub tytuł zawodowy technik pożarnictwa

 • przeszkolenie: szkolenie instruktorów ochrony przeciwpożarowej

 • doświadczenie zawodowe do 1 roku w obszarze mobilizacyjno-obronnym i alarmowym lub ppoż.

 • poświadczenie bezpieczeństwa „ściśle tajne”

 • znajomość zasad funkcjonowania jednostki Policji

 • umiejętność działania w sytuacjach stresowych

 • umiejętność działania pod presją czasu

 • egzekwowanie przepisów

 • analizy i wnioskowania

 • prawo jazdy kat. B

Co oferujemy

 • dofinansowanie do wypoczynku pracowników

 • dofinansowanie do wypoczynku dzieci pracowników

Dostępność

 • Nasz urząd jest pracodawcą równych szans. Aplikacje rozważane są z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Jako osoba z niepełnosprawnością możesz skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu-złóż wówczas kopię dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej
  i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, był mniejszy niż 6%.

CZYTAJ TAKŻE:  AKTUALNE OGŁOSZENIA

Warunki pracy

 • praca biurowa

 • praca przy monitorze ekranowym powyżej połowy dobowego wymiaru czasu pracy

 • narzędzia pracy: komputer i sprzęt biurowy

 • oświetlenie naturalne i sztuczne

 • miejsce pracy usytuowane jest na drugim piętrze

 • budynek częściowo spełnia wymogi architektoniczne dla osób niepełnosprawnych tj. na zewnątrz i wewnątrz budynku znajduje się winda, wewnątrz budynku można swobodnie poruszać się, jest odpowiednia szerokość drzwi i ciągów komunikacyjnych, brak progów

 • na drugim piętrze, gdzie usytuowane jest miejsce pracy brak pomieszczenia sanitarno-higienicznego przystosowanego dla osób niepełnosprawnych

 • brak oznaczeń i specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym, niedosłyszącym oraz głuchoniemym

 • w budynku nie występują szkodliwe, czy niebezpieczne warunki pracy

Dodatkowe informacje

 • Oświadczenie podpisz odręcznie i wstaw datę ich sporządzenia.

 • Nie rozpatrzymy oferty, którą nadałeś po terminie. Dotyczy to też uzupełniania ofert.

 • Kompletna aplikacja to taka, która zawiera wszystkie wymagane dokumenty
  i własnoręcznie podpisane oświadczenia.

 • Zwróć uwagę na warunki pracy, które wskazaliśmy w ogłoszeniu – rzetelnie oceń, czy odpowiada Ci taka praca.

 • Złożone przez Ciebie dokumenty zweryfikujemy pod względem formalnym na podstawie zapisów ogłoszenia dotyczących wymaganych i dodatkowych dokumentów.

 • Uprzejmie informujemy kandydatów/kandydatki, że warunkiem spełnienia wymagań formalnych jest nadesłanie w terminie wszystkich wymaganych dokumentów. List motywacyjny, CV oraz wszystkie oświadczenia muszą być opatrzone aktualną datą oraz własnoręcznie podpisane. Oferty niekompletne i dostarczone po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data wpływu do urzędu tj. do Komendy Powiatowej Policji
  w Piasecznie).

 • Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni telefonicznie o kolejnym etapie naboru. Nie zwracamy nadesłanych dokumentów. Oferty odrzucone z upływem okresu archiwizacji zostaną komisyjnie zniszczone. Proponowane wynagrodzenie zasadnicze 3336,48 zł wynikające z mnożnika 1,6420 kwoty bazowej + dodatek stażowy (max do 20%).

 • Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu: (47) 72-45-288 w godz. 7.00 – 15.00.

 • Zatrudnienie nowego pracownika może nastąpić po przeprowadzeniu przez Pełnomocnika do spraw Ochrony Informacji Niejawnych postępowania sprawdzającego i wydaniu poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego w zakresie dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „ściśle tajne” lub potwierdzeniu faktu wydania i ważności poświadczenia bezpieczeństwa w przypadku legitymowania się poświadczeniem bezpieczeństwa wydanym przez inny uprawniony podmiot.

 • Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu.

PLANUJEMY NASTĘPUJĄCE METODY/TECHNIKI NABORU:

 • weryfikacja ofert pod kątem spełnienia wymagań formalnych,

 • analiza ofert spełniających wymagania formalne,

 • rozmowa kwalifikacyjna ze sprawdzianem wiedzy/umiejętności.

Twoja aplikacja musi zawierać (dokumenty niezbędne)

 • CV i list motywacyjny

 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia

 • kopie dokumentów potwierdzających posiadanie doświadczenia zawodowego
  w wymiarze powyżej 1,5 roku w administracji lub pracy biurowej (np. świadectwa pracy, zakres czynności, opisy stanowisk pracy, zaświadczenie o zatrudnieniu itp.)

 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu naboru

 • kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniające w zakresie dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „ściśle tajne” lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dn. 5 sierpnia
  2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 742)

 • oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych

 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dołącz, jeśli posiadasz (dokumenty dodatkowe)

CZYTAJ TAKŻE:  AKTUALNE OGŁOSZENIA

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu
  w przypadku, gdy znajdują się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia

 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie przeszkolenia

 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego tj. do 1 roku w obszarze mobilizacyjno-obronnym
  i alarmowym lub ppoż. (np. świadectwa pracy, zakres czynności, opisy stanowisk pracy, zaświadczenie o zatrudnieniu itp.)

Terminy i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do 25.11.2020 r.

 • Decyduje data: wpływu oferty do urzędu

 • Miejsce składnia dokumentów:

Komenda Powiatowa Policji w Piasecznie

ul. Kościelna 3

05-500 Piaseczno

Przetwarzanie danych osobowych

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchyleniu dyrektywy 95/46/WE (RODO).

 • Administrator danych i kontakt do niego: Komendant Powiatowy Policji w Piasecznie ul. Kościelna 3, 05-500 Piaseczno

 • Kontakt do inspektora ochrony danych: [email protected] lub listownie: Komenda Powiatowa Policji w Piasecznie ul. Kościelna 3, 05-500 Piaseczno

 • Cel przetwarzania danych: przeprowadzanie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej oraz archiwizacja dokumentów po przeprowadzeniu naboru

 • Informacje o odbiorcach danych: Komenda Powiatowa Policji w Piasecznie

 • Okres przechowywania danych: czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata,
  w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska), a następnie przez czas wynikający z przepisów o archiwizacji

 • Uprawnienia:

  • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

  • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;

  • prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

  • prawo do usunięcia danych osobowych;

 • żądanie realizacji tych praw należy przesłać w formie pisemnej na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej;

 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

 • Podstawa prawna przetwarzania danych: art. 6 ust. 1 lit. b RODO;

 • art. 221 Kodeksu pracy, ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej oraz ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach w zw.
  z art. 6 ust. 1 lit. c RODO;

 • art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO.

 • Informacje o wymogu podania danych:

 • Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy oraz ustawy o służbie cywilnej (m.in. imię, nazwisko, dane kontaktowe, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, wymagania do zatrudnienia w służbie cywilnej) jest dobrowolne, jednak niezbędne, aby uczestniczyć w procesie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej.

 • Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jako zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Wyrażenie zgody
  w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można odwołać
  w dowolnym czasie.

 • Jeżeli podane dane będą obejmowały szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, konieczna będzie wyraźna zgoda na ich przetwarzanie, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

 • Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane