KONSTANCIN-JEZIORNA 1 września rusza nabór wniosków na pomoc finansową w formie stypendium szkolnego.


Wnioski można składać w Urzędzie Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna, ul. Warszawska 32, pok. nr 4 (kancelaria). Kryterium dochodowe uprawniające do ubiegania się o przyznanie stypendium wynosi 514 zł na osobę w rodzinie miesięcznie. Zakończenie przyjmowania wniosków nastąpi 15.09.2017 roku.

Jak zdobyć stypendium szkolne?

  • Wniosek o przyznanie pomocy w formie stypendium szkolnego na rok szkolny 2017/2018 należy złożyć w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna ul. Warszawska 32, pok. nr 4 (kancelaria). Kryterium dochodowe uprawniające do ubiegania się o przyznanie stypendium wynosi 514 zł na osobę w rodzinie miesięcznie.
  • Dochód z gospodarstwa rolnego wynosi 288 zł za 1ha przeliczeniowy
  • Wnioski można pobrać na stronie internetowej www.konstancinjeziorna.pl
  • Uczniowie pełnoletni winni sami składać wnioski o przyznanie stypendium lub udzielić rodzicowi (opiekunowi) pisemnego upoważnienia do złożenia wniosku, reprezentowania w postępowaniu i pobierania przyznanego świadczenia.
  • Wnioski o przyznanie stypendium dla uczniów można składać od 01.09.2017 r. do 15.09.2017 r. Dzień 15.09.2017 r. jest ustawowo ostatecznym terminem do składania wniosków. Wniosek może zostać przyjęty po tym terminie wyłącznie w przypadku gdy Wnioskodawca uprawdopodobni, że nastąpiło to w wyniku wystąpienia szczególnych okoliczności, takich jak: śmierć wspólnie zamieszkującego i wspólnie gospodarującego członka rodziny, utrata zatrudnienia przez rodzica lub opiekuna ucznia, ciężki wypadek lub nagła choroba ucznia, długotrwała choroba rodzica lub opiekuna ucznia, klęska żywiołowa, itp. Brak wystąpienia tego typu przesłanki skutkować będzie w przypadku wniosków złożonych po terminie odmową przyznania stypendium szkolnego.
    Wnioski o przyznanie stypendium dla słuchaczy kolegiów można składać od 01.09.2017 r. do 15.10.2017 r.

Przyznawanie pomocy materialnej uczniom zamieszkałym na terenie Gminy Konstancin-Jeziorna odbywa się na podstawie ustawy o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943 ze zm.) oraz w sprawie ustalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Konstancin-Jeziorna.

Na co przeznaczone jest stypendium?

Pomoc jest przeznaczona na cele edukacyjne ucznia: zakup zeszytów, podręczników i pomocy naukowych, odzieży sportowej, opłatę za kursy językowe i inne.

Faktury, bądź rachunki uproszczone, muszą być wystawione imiennie na wnioskodawcę. Istotne jest także by np. plecak miał adnotację „szkolny”. Jeżeli zakupiony towar nie ma takiego przymiotnika w nazwie umieszczonej na fakturze/rachunku a sprzedawca nie chce potwierdzić tego faktu na odwrocie faktury/rachunku, może potwierdzić szkoła do której uczęszcza uczeń.

W przypadku, kiedy wartość faktury/rachunku przewyższy kwotę przyznanego stypendium, nastąpi zwrot poniesionych kosztów tylko do wysokości świadczenia.

W sytuacji, kiedy wartość faktury będzie niższa niż wysokość świadczenia, zwrot nastąpi do wysokości wartości faktury/rachunku.

Nie będą uwzględniane wydatki o charakterze nieedukacyjnym, np.: kurtki sportowe, rajstopy, bielizna osobista, swetry, czapki, wkładki ortopedyczne, kamery do komputera, słuchawki, mikrofony,usługi naprawcze, podzespoły elektroniczne, sprzęt rehabilitacyjny, strój pierwszokomunijny, obozy i zimowiska rekreacyjne, regały na książki, stojaki na płyty, obuwie i odzież codziennego użytku, śpiwory, namioty itp.

Zakup codziennej odzieży i obuwia, umożliwiającego uczniowi uczęszczanie do szkoły (kurtka, buty) należy do zakresu pomocy społecznej i nie może być finansowany w ramach stypendium szkolnego. Stypendium szkolne nie może zostać przeznaczone na wsparcie materialne rodzin znajdujących się w ciężkiej sytuacji finansowej, ale na pomoc uczniowi w dostępie do edukacji, wyrównywaniu jego szans edukacyjnych.

Kto może uzyskać stypendium szkolne?

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności, gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także, gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

Stypendium szkolne może być przyznane w jednej lub kilku z następujących form:

1. Całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą;

2. Pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakupu podręczników;

3. Całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania, ale tylko w stosunku do uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych;

4. Świadczenia pieniężnego, jeżeli organ przyznający stypendium uzna to za właściwe.

Jakie dokumenty będą potrzebne do złożenia wniosku?

– zaświadczenie lub oświadczenie o dochodach netto za jeden miesiąc (sierpień) z zakładu pracy,
– zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy (czy bezrobotny posiada prawo do zasiłku) lub oświadczenie o braku zarejestrowania,

– zaświadczenie z KRUS o odprowadzanych składkach na ubezpieczenie rolnicze (jeśli się jest rolnikiem),

– zaświadczenie o korzystaniu z pomocy Ośrodka Pomocy Społecznej (o pobieranych świadczeniach rodzinnych : zasiłek rodzinny, pielęgnacyjny, dodatki mieszkaniowe, itp. – jeżeli nie korzysta się z tych świadczeń, potrzebne będzie zaświadczenie potwierdzające ten fakt),

– zaświadczenie o posiadanym gospodarstwie rolnym,

– dowód otrzymania renty/emerytury (sierpień),

– dowód otrzymania alimentów (sierpień).

W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej opodatkowanej podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach ogólnych:

– zaświadczenie z US za poprzedni rok lub oświadczenie o dochodach za okres prowadzonej działalności
– w formie uproszczonej zaświadczenie o dochodach za rok poprzedni, jeśli podatnik nie prowadził w tym okresie działalności, dochód ustala się na podstawie jego oświadczenia,
-w formie zryczałtowanego podatku dochodowego zaświadczenie z US o rozliczaniu działalności w formie ryczałtu oraz dowody opłacania składek ZUS,
– w formie karty podatkowej decyzja o ustaleniu wysokości karty podatkowej oraz oświadczenie o osiągniętym dochodzie.

Stypendium szkolne nie przysługuje:

– uczniom klas zerowych
– uczniom, którzy nie zamieszkują na terenie Gminy Konstancin-Jeziorna

UWAGA!

Rodzice ucznia otrzymującego stypendium szkolne są zobowiązani niezwłocznie powiadomić organ, który przyznał stypendium o ustaniu przyczyn, które stanowiły podstawę przyznania stypendium szkolnego.

Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego. O zasiłek szkolny należy ubiegać się bezpośrednio po wystąpieniu zdarzenia uzasadniającego przyznanie tego zasiłku, w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od jego wystąpienia.

Kilka słów o pomocy socjalnej

Pomoc materialna o charakterze socjalnym przysługuje:

1. Uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczom publicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia;

2. Wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających dzieciom i młodzieży, o których mowa w art. 16 ust. 7, a także dzieciom i młodzieży upośledzonym umysłowo ze sprzężonymi niepełnosprawnościami realizację odpowiednio obowiązku szkolnego i obowiązku nauki – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki;

3. Uczniom szkół niepublicznych nie posiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki;

4. Słuchaczom niepublicznych kolegiów nauczycielskich i nauczycielskich kolegiów języków obcych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia.

Kontakt : Jolanta Kanabus – Wydział Oświaty, Kultury i Zdrowia Urzędu Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna tel. 22 484 25 71

źródło: konstancinjeziorna.pl

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wprowadź komentarz !
Podaj swoje Imię