Świadczenia pieniężne dla obywateli Ukrainy oraz goszczących ich mieszkańców gminy

1

Gmina Piaseczno rozpoczęła przyjmowanie wniosków o wypłatę jednorazowych świadczeń w wysokości 300 zł dla obywateli Ukrainy. Mieszkańcy gminy, którzy goszczą u siebie uchodźców mogą również składać wnioski o wypłatę świadczenia w wysokości 40 zł/osobę/dzień udzielenia schronienia i wyżywienia.

Od 18 marca obywatele Ukrainy, którzy zostali wpisani do rejestru PESEL, mogą składać wnioski o wypłatę jednorazowego świadczenia w wysokości 300 zł na osobę, przeznaczonego na utrzymanie, w szczególności na pokrycie wydatków na żywność, odzież, obuwie, środki higieny osobistej oraz opłaty mieszkaniowe.

Obywatelowi Ukrainy, którego pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest uznawany za legalny na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa i który został wpisany do rejestru PESEL, przysługuje pomoc w postaci jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na osobę, przeznaczonego na utrzymanie, w szczególności na pokrycie wydatków na żywność, odzież, obuwie, środki higieny osobistej oraz opłaty mieszkaniowe.

Wniosek w imieniu osoby małoletniej (dziecka poniżej 18 r.ż.) może złożyć jej przedstawiciel ustawowy, opiekun tymczasowy albo osoba sprawująca faktyczną pieczę nad dzieckiem.

Wnioski o przyznanie jednorazowego świadczenia pieniężnego można składać w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Piasecznie przy ul. Świętojańskiej 5a, od dnia 18.03.2022 roku.

Wniosek należy złożyć osobiście i własnoręcznie podpisać.

WYPEŁNIAJ W JĘZYKU POLSKIM – WIELKIMI LITERAMI W ALFABECIE ŁACIŃSKIM.

W razie niewypełnienia wszystkich danych – konieczne będzie ich uzupełnienie.
Wnioski niespełniające wymogów będą pozostawione bez rozpatrzenia.

Dane, które trzeba wpisać we wniosku:

1) imię (imiona) i nazwisko;
2) datę urodzenia;
3) obywatelstwo;
4) płeć;
5) rodzaj dokumentu stanowiącego podstawę przekroczenia granicy;
6) serię i numer dokumentu stanowiącego podstawę przekroczenia granicy;
7) informację o dacie wjazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
8) adres pobytu;
9) dane kontaktowe, w tym numer telefonu lub adres poczty elektronicznej;
10) numer PESEL

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

——————————————————

Громадяни України, які перебувають на території Республіки Польщі легально на підставі ст. 2 пункт  Закону від 12 березня 2022 року про допомогу громадянам України у зв’язку зі збройним конфліктом на території цієї держави і які внесені в реєстр PESEL, мають право на допомогу у вигляді одноразової грошової виплати розміром 300 злотих. Допомога призначена на утримання, зокрема на покриття видатків на харчування, одяг, взуття, засоби особистої гігієни, а також оплати житла.

Заяву від імені неповнолітнього (дитини віком до 18 років) може подати її законний представник, тимчасовий опікун або особа, яка фактично опікується дитиною.

Заяву на одноразову грошову допомогу можна подати у Міському та комунальному центрі соціального забезпечення (Miejsko-gminny ośrodek pomocy społecznej) у Пясечно за адресою: вул. Свєнтоянська (Świętojańskа) 5а, від п’ятниці – 18.03.2022.

Заява має бути подана особисто та підписана від руки.

 

ЗАЯВУ СЛІД ЗАПОВНИТИ ПОЛЬСЬКОЮ МОВОЮ – ВЕЛИКИМИ ЛІТЕРАМИ ЛАТИНСЬКОГО АЛФАВІТУ.

Брак даних неприпустимий. Всі поля необхідно заповнити.

Заявки, які не відповідають вимогам, розглядатися не будуть.

Дані, які потрібно внести в заявку:

1) ім’я (імена) та прізвище;
2) дата народження;
3) громадянство;
4) стать;
5) вид документа, за яким перетнули кордон;
6) серія та номер документа, за яким перетнули кордон;
7) відомості про дату в’їзду на територію Республіки Польща;
8) адреса проживання;
9) контактні дані, включаючи номер телефону або адресу електронної пошти;
10) номер PESEL

 

Правова основа

Закон від 12 березня 2022 року про допомогу громадянам України у зв’язку зі збройним конфліктом на території цієї держави.

Świadczenie pieniężne dla osób, które przyjęły uchodźców

Od 17 marca 2022 r. osoby, które zapewniły zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy uciekającym ze swojego państwa przed wojną, mogą składać już wnioski o wypłatę świadczenia pieniężnego.

Zgodnie ze specustawą z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, mieszkańcy, którzy udzielili schronienia i zapewnili wyżywienie takim osobom, mogą ubiegać się o świadczenie w wysokości 40 zł dziennie za każdą przyjętą pod swój dach osobę – zarówno dorosłego, jak i dziecko.

Świadczenie przyznawane jest za okres faktycznego zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy – licząc od dnia przyjęcia do dnia złożenia wniosku – ale nie dłużej niż 60 dni.

W związku z tym, że wypłacane jest wstecznie za okres udzielenia gościny, wniosek warto składać pod koniec okresu, w którym udzielaliśmy gościny osobom z Ukrainy. Wnioski wraz z załącznikiem należy składać osobiście w Wydziale Polityki Mieszkaniowej UMiG Piaseczno przy ul. Warszawskiej 1. Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr telefonu: (22) 70 17 592, (22) 70 17 566.

Wniosek jest rozpatrywany w terminie miesiąca od dnia jego złożenia w Urzędzie Miasta i Gminy Piaseczno. Wzór wniosku i załącznika do pobrania w BIP Gminy Piaseczno: bip.piaseczno.eu

Jednocześnie Gmina Piaseczno przypominamy o spoczywającym na właścicielu nieruchomości obowiązku aktualizacji deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w przypadku zmiany liczby osób korzystających z nieruchomości.

Biuro Promocji i Kultury

1 KOMENTARZ

  1. 300 PLN to śmieszna kwota. Powinno być z 10 razy więcej i to co miesiąc.
    Jak Polski nie stać, to powinna zażądać finansowego wsparcia ze strony USA, które jako jedyne państwo na świecie korzysta na tej wojnie (i dlatego de facto do niej doprowadziły).
    Przecież jak się ma tak wielkie profity, to jakieś ochłapy można wiernej Polsce rzucić, nie?
    Wtedy wystąpię o ukraińskie obywatelstwo i wreszcie będę sobie żył jak obywatel I Świata, nie przepracowując się przy tym zbytnio, a może nawet w ogóle 🙂

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wprowadź komentarz !
Podaj swoje Imię