Tańsze parkowanie nie dla wszystkich. Sąd uznał skargę Rzecznika Praw Obywatelskich

0

PIASECZNO Prawo do niższej opłaty abonamentowej w strefie płatnego parkowania nie przysługuje mieszkańcom Piaseczna użytkującym samochody na podstawie umowy najmu lub użyczenia. Czy to się wkrótce zmieni?

Rada Miejska w Piasecznie wprowadziła opłaty abonamentowe za parkowanie: dla mieszkańców strefy płatnego parkowania oraz dla użytkowników tej strefy. Stawka opłaty abonamentowej dla mieszkańców strefy jest stosunkowo niska (120 zł rocznie, czyli 10 zł za miesiąc parkowania) w relacji do opłat jednorazowych (2,50 zł za pierwszą godzinę postoju, 3,00 zł za drugą godzinę postoju oraz 3,50 zł za trzecią godzinę postoju).

Z tego względu uprawnienie do opłat abonamentowych należy traktować jako swego rodzaju przywilej przysługujący zmotoryzowanym mieszkańcom strefy płatnego parkowania.

Uprawnienie do opłaty abonamentowej przysługuje mieszkańcowi zameldowanemu na pobyt stały na nieruchomości przylegającej do obszaru strefy płatnego parkowania, będącemu właścicielem lub współwłaścicielem pojazdu, którego prawo własności potwierdzone jest wpisem w dowodzie rejestracyjnym lub dysponującego samochodu na podstawie umowy kredytu bądź leasingu.

Oznacza to, że uprawnienia do opłaty abonamentowej nie mają osoby zameldowane na terenie strefy płatnego parkowania, które nie są właścicielami pojazdów, lecz użytkują je na podstawie umowy najmu lub użyczenia.

W ocenie Rzecznika Praw Obywatelskich doszło do naruszenia zasady równego traktowania obywateli przez władze publiczne, wynikającą z Konstytucji RP.
– Nie da się wskazać wartości konstytucyjnych, które uzasadniałyby odmienne traktowanie mieszkańców strefy płatnego parkowania w zależności od ich tytułu prawnego do samochodu – uważa RPO Marcin Wiącek, który złożył w sprawie skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie.

14 kwietnia 2023 r. sąd uwzględnił skargę i stwierdził nieważność zaskarżonego aktu. Jakie działania podejmie urząd? Może zaskarżyć wyrok do Naczelnego Sądu Administracyjnego.
– Decyzję o tym, czy będziemy korzystać z tej możliwości, czy wprowadzimy zmiany zapisów w uchwale, podejmie Rada Miejska – informuje Joanna Ferlian z Biura Promocji i Kultury Urzędu Miast i Gminy Piaseczno. – Wcześniej jednak musimy zapoznać się z pisemnym uzasadnieniem wyroku.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wprowadź komentarz !
Podaj swoje Imię