PIASECZNO Od stycznia 2017 roku obowiązuje ustawa z dnia 4 listopada 2016 roku, o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin “Za życiem”, w oparciu o którą kobiety w ciąży i ich rodziny oraz rodziny, które mają ciężko chore dziecko mogą skorzystać między innymi ze wsparcia asystenta rodziny.


Kto może skorzystać ze wsparcia asystenta rodziny?

• kobieta w ciąży i jej rodzina, a w szczególności kobiety, które otrzymały informację o tym, że ich dziecko może umrzeć w trakcie ciąży lub porodu,
• rodziny, w których przyjdzie albo przyszło na świat ciężko chore dziecko. Oznacza to:
– ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo
– nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu,
• kobiety, których dziecko umarło bezpośrednio po porodzie na skutek wad wrodzonych,
• kobiety, które po porodzie nie zabiorą do domu dziecka z powodu:
– poronienia,
– urodzenia dziecka martwego,
– urodzenia dziecka niezdolnego do życia,
– urodzenia dziecka obarczonego wadami wrodzonymi albo śmiertelnymi schorzeniami.

Rolą asystenta rodziny jest wspieranie kobiety i jej rodziny oraz koordynowanie dostępu do różnych istotnych informacji i możliwości skorzystania z uprawnień wynikających z Ustawy dla kobiet w ciąży i rodzin “Za życiem”.
Asystent rodziny opracuje katalog pomocy oraz będzie mógł pośredniczyć w imieniu osoby/rodziny w różnych instytucjach na podstawie pisemnego upoważnienia i zgody do przetwarzania danych.

Przykładowe formy wsparcia oferowane przez asystenta rodziny

• doradztwo w zakresie form i miejsc wsparcia,
• reprezentowanie przed instytucjami i urzędami,
• dostęp do rehabilitacji społecznej i zawodowej oraz świadczeń opieki zdrowotnej, w tym specjalistycznych poradni lekarskich,
• pomoc w uzyskaniu wsparcia psychologicznego,
• dostęp do pomocy prawnej, w szczególności w zakresie praw rodzicielskich i uprawnień pracowniczych,
• poradnictwo oferowane kobietom w ciąży i ich rodzinom,
• poradnictwo w zakresie pielęgnacji i opieki nad niemowlęciem,
• pomoc w codziennej organizacji życia rodziny, planowanie sposobów spędzania wspólnie wolnego czasu,
• nauka sprawnego wykonywania obowiązków domowych,
• doradztwo w zakresie zarządzania budżetem domowym,
• informowanie, jak działają urzędy, placówki wsparcia rodziny i dziecka,
• pomoc w sprawach urzędowych, wspieranie rodziny w kontaktach z pracownikami szkoły, przedszkola, sądu, poradni, przychodni, policji, urzędów i innych instytucji,
• pomoc w zakresie możliwości podniesienia kwalifikacji zawodowych i poszukiwaniu pracy,
• informowanie o możliwości uzyskania świadczeń pieniężnych oraz form różnych wsparcia z pomocy społecznej,
• pomoc we wnioskowaniu o ustalenie stopnia niepełnosprawności dziecka,
• pomoc we wnioskowaniu o przystosowanie lokalu mieszkalnego do potrzeb dziecka niepełnosprawnego,
• pomoc w uzyskaniu opinii z poradni psychologiczno-pedagogicznej i wnioskowanie o wczesne wspomaganie w rozwoju dziecka,
• oraz inne formy doradztwa i wsparcia mieszczące się w kompetencji asystenta.

Koordynacja wsparcia podejmowana jest przez asystenta rodziny na wniosek osób zainteresowanych złożony do właściwego ze względu na miejsce zamieszkania wnioskodawcy kierownika ośrodka pomocy społecznej.
W tym celu należy wystąpić z wnioskiem do Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piasecznie przy ulicy Wojska Polskiego 54.

WAŻNE: Przyznanie asystenta rodziny jest niezależne od sytuacji materialnej rodziny i nie wymaga przeprowadzenia przez pracownika socjalnego rodzinnego wywiadu środowiskowego.

Wraz z wnioskiem należy przedłożyć:
• dokument potwierdzający ciążę – zaświadczenie takie wydaje lekarz lub położna, (wymóg ten nie dotyczy opiekuna prawnego, opiekuna faktycznego i osoby, która przysposobiła dziecko);
• zaświadczenie lekarskie, które potwierdza u dziecka ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu. Zaświadczenie takie może być wystawione wyłącznie przez lekarza, z którym Narodowy Fundusz Zdrowia zawarł umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, albo lekarza, który jest zatrudniony lub wykonuje zawód w przychodni, z którą NFZ zawarł umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, posiadającego specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie: położnictwa i ginekologii, perinatologii lub neonatologii. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie: www.mz.gov.pl, w zakładce: zdrowie i profilaktyka -> zdrowie matki i dziecka.

Kto może złożyć wniosek?

• Kobieta posiadająca dokument potwierdzający ciążę;
• Rodzina kobiety posiadającej dokument potwierdzający ciążę;
• Rodzina dziecka posiadającego zaświadczenie potwierdzające ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu.

Wg art. 3 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin “Za życiem” – rodzina oznacza to odpowiednio: małżonków, rodziców dziecka w fazie prenatalnej, rodziców dziecka, opiekuna faktycznego dziecka, przez którego rozumie się osobę faktycznie opiekującą się dzieckiem, jeżeli wystąpiła z wnioskiem do sądu opiekuńczego o przysposobienie dziecka, a także pozostające na ich utrzymaniu dzieci.

Pytania należy kierować do asystenta rodziny- Anna Bielecka tel. kom. +48 666 973 201 tel./fax 022 756 72 63, 750 33 08, 737 23 97 wewn. 110 , e-mail: [email protected]

źródło: piaseczno.eu

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wprowadź komentarz !
Podaj swoje Imię