XXXIII sesja Rady Miejskiej w Piasecznie

0
XXXIII sesja Rady Miejskiej w Piasecznie
źródło: piaseczno.eu

PIASECZNO w dniu 19 kwietnia 2017 r. (środa) o godz. 9:30 odbędzie się XXXIII sesja Rady Miejskiej w Piasecznie, w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno, przy ul. Kościuszki 5.


Spotkanie odbędzie się według następującego porządku:

1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie protokółu z XXXII sesji Rady Miejskiej w Piasecznie.
3. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Miejskiej z działalności za okres między sesjami.
4. Sprawozdanie Burmistrza z wykonania uchwał Rady Miejskiej.
5. Zgłaszanie wniosków i interpelacji.
6. Zgłaszanie wniosków dotyczących spraw sołectw.
7. Odpowiedzi na wnioski i interpelacje.
8. Sprawozdanie Skarbnika na temat bieżącej sytuacji finansowej Gminy.
9. Bieżące uchwały:

 • W sprawie przeprowadzenia referendum gminnego.
 • W sprawie zmian w uchwale Rady Miejskiej w Piasecznie nr 842/XXX/2013 z dnia 23 stycznia 2013 roku w sprawie podziału Gminy Piaseczno na stałe obwody głosowania.
 • W sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania do przeprowadzenia referendum gminnego.
 • W sprawie zmiany uchwały budżetowej (dot. zwiększenia wydatków o kwotę 107.115,00 zł na wniosek Wydz. OŚ).
 • W sprawie zmiany uchwały budżetowej (dot. zwiększenia dochodów oraz wydatków o kwotę 179.347,00 zł na wniosek Wydz. INW).
 • W sprawie zmiany uchwały budżetowej (dot. przesunięcia wydatków w wy6sokości 12.000,00 zł na wniosek GOSIR).
 • W sprawie zmiany uchwały budżetowej (dot. zwiększenia wydatków o kwotę 100.000,00 zł na wniosek GOSIR z przeznaczeniem na popularyzację kultury fizycznej i sportu wśród młodzieży szkolnej).
 • W sprawie zmiany uchwały budżetowej (dot. zwiększenia wydatków o kwotę 132.660,00 zł na przeprowadzenie referendum gminnego na wniosek Wydz. ADK).
 • W sprawie udzielenia dotacji z budżetu Gminy Piaseczno dla Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Jazgarzewie.
 • W sprawie zmiany uchwały budżetowej (dot. zwiększenia wydatków o kwotę
  10.931.734,- zł, na wniosek Wydziałów – przychody z wolnych środków).
 • W sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Piasecznie Nr 822/XXIX/2016 z dnia 28.12.2016r z późn. zm. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Piaseczno na lata 2017 – 2028
 • W sprawie określenia zasad udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do Rejestru Zabytków, znajdujących się na terenie Gminy Piaseczno.
 • W sprawie przyjęcia Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Piaseczno na lata 20172020.
 • W sprawie nadania nazwy SŁONECZNE ZACISZE ulicy położonej we wsi Henryków urocze w gminie Piaseczno.
 • W sprawie nadania nazwy KONOPNICKIEJ ulicy położonej w Piasecznie.
 • W sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Chylice.
 • W sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Piaseczna zatwierdzonego Uchwała Rady Miejskiej w Piasecznie nr 1340/XLIV/2010 z dnia 24.02.2010 (Dz.Urz.Woj.Maz. nr 96 poz. 1717 z dnia 13.05.2010r.) w granicach terenów urbanistycznych oznaczonych w obowiązującym mpzp symbolami: 1 P-S, 2 P-S, 3P-S/U, 4P-S/U, 5P-S/U, 1KD-TSsp, 1U/MW, 1I-T/I-E, 2I-W, 3KD-p.
 • W sprawie uchylenia uchwały Rady Miejskiej w Piasecznie nr 854/XXXI/2017 z dnia 8 lutego 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Chojnów.
 • W sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Chojnów.
 • W sprawie ustanowienia nieodpłatnej służebności przesyłu na rzecz PGE Dystrybucja S.A. na nieruchomości stanowiącej działkę o nr ewidencyjnym 441 położoną w Jazgarzewie.
 • W sprawie ustanowienia nieodpłatnej służebności przesyłu na rzecz PGE Dystrybucja S.A. na nieruchomości stanowiącej działkę o nr ewidencyjnym 47/3 położonej w Bobrowcu
 • W sprawie nieodpłatnego przekazania na rzecz Gminy Piaseczno nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 26, położona w Łbiskach w gminie Piaseczno.
 • W sprawie nieodpłatnego przekazania na rzecz Gminy Piaseczno: nieruchomości gruntowej położonej w Piasecznie w obrębie 28 oraz nieruchomości lokalowych i drogowych położonych w obrębach: Pęchery-Łbiska PGR, Głosków PGR, Wólka Pracka, Wólka Pęcherska, Runów oraz w Piasecznie, obrębie 28.
 • W sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej działki nr 249 położonej w Piasecznie przy ul. Geodetów na rzecz użytkownika wieczystego.
 • W sprawie ustanowienia nieodpłatnej służebności przesyłu na rzecz PSG Sp. z o.o. Oddział w Warszawie na działce o nr ew. 41 z obrębu 56 miasta Piaseczno.
 • W sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym części działki ozn. nr ewid. 74/1, obr. 45, położonej w rejonie ul. Konopnickiej.
 • W sprawie rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia prawa uchwałą Rady Miejskiej w Piasecznie nr 858/XXXI/2017 z dnia 8 lutego 2017r. w sprawie skargi A.P. na odmowę prowadzenia procedury „Niebieska Karta” i udzielenia jakiejkolwiek pomocy finansowej przez Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno.
 • W sprawie skargi T.G. na przewlekłość postępowania i niezałatwienie w terminie przez Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno spraw dotyczących kwestii spornych pomiędzy nim a PWiK Sp. z o.o..
 • W sprawie zmiany uchwały nr 940/XXXIV/2013 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 15 maja 2013r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek niepublicznych oraz publicznych prowadzonych przez inne niż Gmina Piaseczno osoby prawne i osoby fizyczne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania udzielonej dotacji.
 • W sprawie uchwalenia Statutu Centrum Kultury w Piasecznie.
 • W sprawie oceny zasobów pomocy społecznej w oparciu o analizę lokalnej sytuacji społecznej i demograficznej.

10. Wolne wnioski
11. Zamknięcie obrad.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wprowadź komentarz !
Podaj swoje Imię