Zarobki wójtów pozostały bez zmian, poseł Błaszczak w dwóch kolejnych gminach wszczął kontrolę

3

PRAŻMÓW, LESZNOWOLA Po Piasecznie i Konstancinie-Jeziornie do władz kolejnych dwóch gmin dotarły zestawy pytań związane z wydatkami publicznych pieniędzy na apanaże samorządowców


Sergiusz Muszyński, szef struktur powiatowych Prawa i Sprawiedliwości (i współpracownik Mariusza Błaszczaka) wcale nie ukrywa, że parlamentarzysta wybrany z naszego okręgu dokonuje tzw. kontroli poselskiej w związku z faktem, że radni obydwu gmin wbrew rządowemu rozporządzeniu nie obcięli o 20 proc. pensji zasadniczych wójtom.

– Prażmów i Lesznowola zlekceważyły obowiązek prawny obniżenia włodarzom wynagrodzeń, na co zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów miały czas do 1 lipca. Co więcej, w Prażmowie radni odrzucili stosowny projekt uchwały [o czym pisaliśmy wczoraj – przyp. red.] – mówi Muszyński. Polityk PiS wyjaśnia, że „skoro w tym aspekcie prawo jest łamane, nie można tego wykluczyć również w innych aspektach funkcjonowania urzędu.”

O co minister Błaszczak pyta włodarzy (niemal identyczne pytania otrzymali burmistrzowie Piaseczna i Konstancina-Jeziorny)?

1. Proszę o podanie kwoty miesięcznej wynagrodzenia wójta/burmistrza oraz jego zastępcy/zastępców, sekretarza i skarbnika gminy. Proszę również o przekazanie mi informacji o wszelkich podwyżkach wynagrodzenia pobieranego przez te osoby w toku kadencji samorządowej 2014 – 2018 wraz z przedstawieniem uzasadnienia przyznanej podwyżki, jak również o kwoty wszelkiego rodzaju nagród lub innych środków, w tym ryczałtów na rozmowy telefoniczne i ryczałtów samochodowych, niebędących wynagrodzeniem zasadniczym pobranych przez te osoby w kadencji samorządowej 2014 – 2018 wraz z uzasadnieniem ich przyznania;

2. Proszę o podanie łącznej kwoty nagród lub innych rodzajów pobranych środków niebędących wynagrodzeniem zasadniczym, w tym ryczałtów na rozmowy telefoniczne i ryczałtów samochodowych, przez wszystkich pracowników urzędu łącznie w kadencji samorządowej 2014 – 2018;

3. Proszę o przedstawienie wykazu umów o dzieło oraz umów zleceń zawartych przez urząd w kadencji samorządowej 2014 – 2018 wraz ze wskazaniem podmiotów, z którymi zawierano umowy oraz przeznaczonych na te cele kwot;

4. Proszę o przedstawienie wykazu umorzeń podatkowych dokonanych przez władze gminy w kadencji 2014 – 2018 wraz ze wskazaniem kwot umorzeń oraz podmiotów, którym dokonano umorzeń podatkowych;

5. Proszę o wskazanie członków kierownictwa urzędu, którzy korzystają ze służbowego telefonu komórkowego wraz z kwotą łączną kosztów poniesionych na rzecz eksploatacji wszystkich służbowych telefonów komórkowych wykorzystywanych w urzędzie w kadencji samorządowej 2014 – 2018 bądź zakupu w tym okresie nowych urządzeń;

6. Proszę o wskazanie, którzy pracownicy urzędu korzystają lub korzystali z samochodu służbowego w toku kadencji 2014 – 2018 wraz z łączną kwotą środków przeznaczonych na ich eksploatację bądź zakup nowych samochodów w tym okresie;

7. Proszę o podanie łącznej kwoty przeznaczonej przez urząd oraz jednostki podległe na wszelkiego rodzaju materiały sponsorowane i kampanie reklamowe w mediach lokalnych, regionalnych i ogólnopolskich w kadencji samorządowej 2014 – 2018 wraz ze wskazaniem mediów, do których trafiły te środki;

8. Proszę o podanie prenumerowanych przez urząd oraz jednostki podległe gazet i czasopism w kadencji 2014 – 2018 wraz z łączną kwotą środków, które dotąd na ten cel przeznaczono;

9. Proszę o przekazanie mi wykazu delegacji zagranicznych przedstawicieli urzędu wraz z miejscem, terminem wyjazdu, celem odbycia podróży, osiągniętymi efektami wyjazdu i poniesionymi kosztami tych wizyt w kadencji samorządowej 2014 – 2018;

10. Proszę o przekazanie mi wykazu dotacji, subwencji bądź wszelkich innych rodzajów nieodpłatnej i bezzwrotnej pomocy finansowej na rzecz organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów zewnętrznych, ze wskazaniem podmiotów którym udzielono takiej pomocy wraz z uzasadnieniem przydzielenia środków;

11. Proszę o przekazanie mi danych statystycznych dotyczących wzrostu zatrudnienia w urzędzie w latach 2014 – 2018;

12. Proszę o przedstawienie mi wykazu członków rad nadzorczych spółek gminnych oraz zarządów tych spółek wraz z podaniem kwot wynagrodzenia dla poszczególnych członków obu gremiów;

13. Proszę o przedstawienie mi wykazu radnych zatrudnionych w jednostkach podległych urzędu wraz z podaniem kwot wynagrodzeń dla poszczególnych osób oraz wszelkiego rodzaju nagród bądź innych kwot niebędących wynagrodzeniem zasadniczym przyznanych tym osobom w latach 2014 – 2018;

14. Proszę o przekazanie mi kopii list obecności w pracy podpisywanych przez wójta/burmistrza i jego zastępcy/zastępców, sekretarza oraz skarbnika gminy za okres od początku kwietnia do końca maja 2018 roku.”

3 KOMENTARZE

  1. Panie Błaszczak!
    Proszę zadać te same pytania swemu środowisku polityczno-biznesowemu, a odpowiedzi przekazać nam-swym wyborcom- w ramach kontroli obywatelskiej. W terminie 21 dni. Myślę, że Pan nas szanuje.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wprowadź komentarz !
Podaj swoje Imię