KONSTANCIN-JEZIORNA Urząd Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna prowadzi nabór do komisji konkursowej opiniującej oferty na realizację zadania publicznego w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych. Kandydatów mogą zgłaszać organizacje pozarządowe oraz inne uprawnione podmioty. Termin końcowy to 7 sierpnia.


Nabór prowadzony jest w związku z ogłoszonym 19 lipca otwartym konkursem ofert na realizację zadania publicznego w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych w gminie Konstancin-Jeziorna w latach 2017-2018, chodzi o utworzenie oraz prowadzenie Konstancińskiego Centrum Aktywności Lokalnej.

Wymagania stawiane kandydatom

W skład komisji konkursowej mogą wejść osoby wskazane przez organizacje pozarządowe, stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego, spółdzielnie socjalne, spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe (podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie), które spełniają następujące kryteria:

  • korzystają w pełni z praw publicznych,
  • są wskazane przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, z wyłączeniem organizacji lub podmiotów biorących udział w ww. konkursie,
  • wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922),
  • wyrażają zgodę na udział w pracach komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w ww. konkursie.

Zadania członka komisji konkursowej

Zadaniem członka komisji konkursowej jest ocena złożonych ofert w wyżej wymienionym, otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego pod względem formalnym i merytorycznym, z uwzględnieniem kryteriów określonych w treści ogłoszonego ww. konkursu. Planowany termin prac komisji konkursowej: 21.08.2017 – 18.09.2017.

Miejsce i termin zgłoszenia kandydatur

Kandydatury należy zgłaszać najpóźniej do 7 sierpnia, do godz.16.00 (liczy się data i godzina wpływu) poprzez złożenie wypełnionego formularza zgłoszeniowego wraz z oświadczeniem, stanowiących Załącznik nr 1 i nr 2 do Ogłoszenia Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna (poniżej do pobrania), w kancelarii Urzędu Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna (ul. Warszawska 32, pok. nr 4 – parter).

Pozostałe informacje

Spośród zgłoszonych kandydatur Burmistrz Gminy Konstancin-Jeziorna dokona wyboru. Osoby wybrane przez Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna do prac w komisji konkursowej zostaną o tym poinformowane za pośrednictwem poczty elektronicznej. Udział w pracach komisji konkursowej jest nieodpłatny.

źródło: konstancinjeziorna.pl

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wprowadź komentarz !
Podaj swoje Imię