Zmiana wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od 1 października 2020 r.

5

Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno  zawiadamia, że w dniu 15 lipca 2020 r. Rada Miejska w Piasecznie podjęła uchwałę nr 579/XX/VII/2020 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty, stawki opłaty za pojemnik lub worek o określonej pojemności przeznaczony do zbierania odpadów komunalnych, zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują rodziny wielodzietne oraz właścicieli nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej kompostujących bioodpady. (W/w uchwała została zmieniona w dniu 26.08.2020 r. uchwałą nr 607/XXVIII/2020)

Zgodnie z wyżej przywołanymi uchwałami od 1 października 2020 r. miesięczne stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyniosą:

 • dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy:
 1. 36,38 zł od jednego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość – stawka podstawowa;
 2. 72,76 zł od każdego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość – opłata podwyższona w przypadku nie wypełniania obowiązku selektywnego zbierania odpadów;*
 3. zwalnia się z części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, którzy kompostują bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym w wysokości 2,90 zł. miesięcznie od każdego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość;

W przypadku skorzystania z ulgi związanej z kompostowaniem bioodpadów (tj. odpadów kuchennych i ogrodowych) właściciel nieruchomości nie otrzyma worków na bioodpady i nie będzie mógł ich wywozić do PSZOK.

 1. zwalnia się w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują rodziny wielodzietne, o których mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (tj.:Dz. U. z 2019 r., poz. 1390 ze zm.). Zwolnienie wynosi 30 % opłaty należnej od rodziny wielodzietnej zamieszkującej na danej nieruchomości, wyliczonej według stawki opłaty podstawowej (30 % x 36,38 zł. = 10,91 zł.).
 • dla nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne stawka opłaty wyniesie:

1) za pojemnik o pojemności:
a) 120 litrów – 6,34 zł.,
b) 240 litrów – 12,69 zł.,
c) 1100 litrów – 58,20 zł.,
d) 2,5 m3 – 132,27 zł.,
e) 5 m3 – 264,54 zł.,
f) 7 m3 – 370,36 zł.,
g) 10 m3 – 529,09 zł.,
h) 20 m3 – 1058,18 zł.

2) za worek o pojemności: 120 litrów – 18,19 zł.

W przypadku braku segregacji opłata za pojemnik wzrośnie dwukrotnie.

WAŻNE:

Zgodnie z treścią ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 2020 poz. 1439) oraz aktami prawa miejscowego od dnia 1 października 2020r, każdy mieszkaniec będzie zobowiązany do selektywnego gromadzenia odpadów komunalnych.

W przypadku niedopełnienia przez właściciela nieruchomości obowiązku segregacji odpadów Burmistrz  z urzędu wyda decyzję, w której określi wysokość opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi za miesiąc lub miesiące, w których nie wypełniono obowiązku segregacji, stosując stawkę opłaty podwyższonej.

Zmienione stawki opłaty nie wiążą się z koniecznością składania nowej deklaracji i obowiązują do czasu wystąpienia zmiany danych mających wpływ na wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi określonej w deklaracji (np. zmiana liczby osób zamieszkujących daną nieruchomość związaną z narodzinami, zgonem, zmianą miejsca zamieszkania).

Do złożenia nowej deklaracji o opłatach za odpady zobowiązani są tylko właściciele nieruchomości, którzy chcą skorzystać z częściowego zwolnienia z opłaty poprzez zgłoszenie posiadania kompostownika. Druki deklaracji uwzględniającej zniżkę będą dostępne od 1 października 2020 r.

Wszelkie zmiany danych należy zgłaszać w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu,  w którym nastąpiła zmiana w Urzędzie Miasta i Gminy Piaseczno ul. Kościuszki 5 lub ul. Świętojańska 5a (siedziba Wydziału Gospodarki Odpadami)

Mając na uwadze zasady współżycia społecznego prosimy Mieszkańców o zgłaszanie się do tutejszego Urzędu w celu złożenia rzetelnej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami. Deklaracje można złożyć w Urzędzie Miasta i Gminy Piaseczno ul. Kościuszki 5 lub ul. Świętojańska 5a (siedziba Wydziału Gospodarki Odpadami), wysłać pocztą lub za pośrednictwem elektronicznej platformy ePUAP

Jednocześnie informujemy, że w przypadku uzasadnionych wątpliwości, co do prawidłowości danych zawartych w deklaracji Urząd wezwie do udzielenia wyjaśnień w powyższym zakresie oraz  do złożenia nowej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wykazującej stan faktyczny zgodny z rzeczywistością. Niewypełnienie tego obowiązku prowadzi do wydania decyzji administracyjnej określającej wysokość zaległości i odsetek.

Do właścicieli nieruchomości zostaną wysłane zawiadomienia o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi  wyliczone na podstawie danych wskazanych w dotychczas złożonych deklaracjach oraz nowej stawce opłaty.

Właściciele  nieruchomości uiszczają opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości podanej w zawiadomieniu.

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy uiszczać bez wezwania na indywidualny numer rachunku bankowego lub w kasie Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno ul. Kościuszki 5

Od dnia 1 września 2020 roku ulega zmianie termin wnoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami.

Opłatę należy uiszczać z góry do 25 dnia każdego miesiąca (czyli za miesiąc wrzesień opłatę wnosimy do 25 września).

Zwracamy uwagę, że właściciele nieruchomości, którzy dokonali wpłaty należności z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w oparciu o wcześniej obowiązującą stawkę opłaty zobowiązani są dokonać dopłaty różnicy wynikającej z nowej stawki opłaty.

Źródło: Gospodarka Odpadami : Zmiana wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od 1 października 2020 r.

Informacja powiązana tematycznie: zmiana stawki za odbiór odpadów od 1 października 2020 r.

Biuro Promocji i Kultury 

5 KOMENTARZE

 1. No to pięknie. 8 lat emu płaciłem uczciwie 60 zł za śmieci, i nikt się mnie nie pytał co do kosza wrzucam. Teraz będę płacił blisko 40 zł za osobę? Ciekawe kiedy ludzie się zbuntują?

 2. Jak była konkurencja kilku firm wywożących odpady to i ceny były niższe, teraz mamy monopolistę to mamy co mamy. Za to wszystko odpowiada burmistrz bo to jego nieudolni pracownicy doprowadzili do takiej sytuacji a radni bezradni klepnęli bo wszak dyscyplina partyjna jest przed interesem obywateli.
  Ciekawe skąd im te 38 groszy wyszło,

 3. TAK SIĘ OKRADA LUDZI. PRZYCZYNY SIĘ WYMYŚLI I NOWE OPODATKOWANIE IDZIE GŁADKO.
  Niech urzędnicy przedstawia rozliczenie tych kosztów.
  Prywatnie podpisując umowę z uznaną firmą z okolicy zapłacę znacznie mniej. Zatem jak to możliwe, że masowa umowa jest mniej korzystna od indywidualnej?

  DLACZEGO NIE MA MOŻLIWOŚCI PODPISANIA UMOWY ODBIORU ŚMIECI INDYWIDUALNIE alternatywnie dla drogiego pośrednictwa gminy?

  A my musimy na to pracować, coraz trudniej zarobić, a coraz bardziej nas obciążają.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wprowadź komentarz !
Podaj swoje Imię