Trzykrotna podwyżka cen za odbiór śmieci przeszła niemal bez echa!

12

LESZNOWOLA Na czwartkową sesję rady gminy, podczas której radni drastycznie podnieśli stawki za odbiór i zagospodarowanie odpadów przybyło zaledwie kilku mieszkańców. Gdy jeden z nich przed podjęciem uchwały chciał zabrać głos dowiedział się, że może to zrobić, ale… dopiero na końcu sesji


Projekt uchwały dotyczącej podniesienia stawek za odbiór odpadów odczytała wicewójt Lesznowoli Iwona Pajewska-Iszczyńska.
– Wydatki gminy w tym zakresie powinny się bilansować – przypomniała. – Mieszkańcy sami muszą ponosić koszty utrzymania systemu.
Obecnie, do końca lipca, w ramach porozumienia zawartego z PUK Piaseczno gmina płaci miesięcznie za odbiór i zagospodarowanie odpadów 700 tys. zł. Od 1 sierpnia do końca 2020 roku usługę tę ma świadczyć firma Jarper, która zażyczyła sobie o około 482 tys. zł więcej (1,182 mln zł miesięcznie).
– Biorąc więc pod uwagę wzrost kosztów, konieczne jest podniesienie dotychczasowych stawek – wyjaśniała wicewójt.
– A jak ich nie podniesiemy to co nas czeka? – dopytywał Łukasz Grochala. Iwona Pajewska-Iszczyńska wyjaśniła, że w takim wypadku umowa z Jarperem nie zostanie podpisana i gmina zostanie od 1 sierpnia ze śmieciami.
Wiceprzewodnicząca rady gminy Anna Lasek wyjaśniała, że radni zastanawiali się nad zmianą metody naliczania stawek za odpady (w tej chwili stawka naliczana jest od ilości zużytej wody), ale doszli do wniosku, że przyjęta kilka lat temu metoda jest optymalna, a jej zmiana wiązałaby się dla mieszkańców z jeszcze większymi obciążeniami.
Przed głosowaniem dotyczącym podniesienia stawek swoje wątpliwości chcieli wyrazić jeszcze mieszkańcy, ale przewodnicząca rady Bożenna Korlak stwierdziła, że mogą zrobić to dopiero w wolnych wnioskach, na końcu sesji.
– Nie rozumiem, dlaczego stawki za śmieci nie są naliczane od osoby, a ilości zużytej wody – dziwił się Mariusz Gągała. – Czy lesznowolscy przedsiębiorcy mają podpisane z gminą umowy na odbiór odpadów? Z mojej wiedzy wynika, że nie. Śmieci z firm trafiają do śmieci publicznych. Dlatego teraz wszyscy będziemy musieli za to zapłacić.
Mimo licznych wątpliwości rada gminy większością głosów (przy 3 wstrzymujących się) przyjęła nowe, trzy razy wyższe stawki. Na wieść o nich coraz więcej mieszkańców deklaruje, że będzie ograniczać zużycie wody.
– Mam dużą rodzinę, wyliczyłem że teraz będę musiał zapłacić za śmieci ponad 300 zł miesięcznie – mówi pan Adam z Lesznowoli. – Taniej będzie wykopać własną studnię.

TW

CZYTAJ TAKŻE:  Od października nowa firma odbierze od mieszkańców śmieci

12 KOMENTARZE

 1. Szanowni Państwo, Mieszkańcy Gminy Lesznowola ?‍?‍?‍?, tutaj ⤵️ znajduje się rzetelna „Informacja w sprawie zmiany wysokości opłat za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Lesznowola.” Jej celem jest uporządkowanie dyskusji na naszej grupie. Już teraz dziękuję Państwu za każdy głos w tej niezwykle ważnej sprawie. Wkrótce również podzielę się z Państwem swoimi przemyśleniami oraz propozycjami.

  ♻️ Wszystkim zainteresowanym mogę udostępnić zestawienie kosztów systemu w latach 2019-2020, kalkulację stawki opłaty, informację z sesji otwarcia ofert, zestawienie/porównanie (wraz z ponoszoną opłatą) częstotliwości odbioru odpadów wszystkich frakcji dla poszczególnych gmin wchodzących w skład powiatu piaseczyńskiego (z uwzględnieniem naszej gminy) oraz kalkulację stawki „na osobę.”

  ➡️ Jeżeli jesteś zainteresowana/zainteresowany, to proszę o @ z tytułem: „Odpady” na [email protected]

  http://marcinkania.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=2199:nowe-opaty-za-gospodarowanie-odpadami&catid=59:archiwum-2017&Itemid=1

  W listopadzie 2018 r. informowałem Państwa o trudnej sytuacji w gospodarce odpadami komunalnymi. Problem ten został również zauważony przez Wójtów i Burmistrzów. W związku z powyższym przedstawiam Stanowisko Konwentu Wójtów, Burmistrzów i Prezydentów Województwa Mazowieckiego w sprawie sytuacji w gospodarce odpadami komunalnymi: https://grodzisk.pl/2018/11/konwent-wojtow-burmistrzow-i-prezydentow-miast-w-sprawie-gospodarki-odpadami-komunalnymi/.

  Uzasadnienie wybory metody: w związku ze specyfiką „rotacji” mieszkańców w gminie związaną z migracją – bardzo trudne, czy wręcz niemożliwe jest określenie rzeczywistej liczby osób przebywających na nieruchomości. Dlatego za najbardziej zasadną uznano u nas metodę stanowiącą iloczyn stawki i ilości wody z danej nieruchomości. Wybór powyższej metody pozwolił ograniczyć „pewne” zjawiska, gdyż każda zamieszkująca nieruchomość osoba i osoba tam przebywająca generuje zużycie wody. Po dokonaniu wnikliwej analizy wszystkich metod przyjęto kilka lat temu rozwiązanie optymalne dla uwarunkowań Gminy Lesznowola, czyli kryterium ilości wody zużytej na nieruchomości. Ze względu na dużą liczbę osób nie zameldowanych (ok. 10 tys.) inne kryteria byłyby niesprawiedliwe. Zaleta tej metody przekłada się na ilość osób mieszkających na danej nieruchomości, nawet w przypadku czasowych zmian liczby mieszkańców oraz daje możliwość weryfikacji danych wynikających ze wskazań wodomierza. Zużycie wody będące podstawą ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi faktyczną ilość wody zużytej na nieruchomości.

  Opłata od zużycia wody jako instrument zarządzania gospodarką odpadami komunalnymi: https://sip-kzif.edu.pl/resources/html/article/details?id=151405&language=pl

  Wszystkim zainteresowanym mogę udostępnić zestawienie kosztów systemu w latach 2019-2020, kalkulację stawki opłaty, informację z sesji otwarcia ofert, zestawienie/porównanie (wraz z ponoszoną opłatą) częstotliwości odbioru odpadów wszystkich frakcji dla poszczególnych gmin wchodzących w skład powiatu piaseczyńskiego (z uwzględnieniem naszej gminy) oraz kalkulację stawki „na osobę.”

  ➡️ Jeżeli jesteś zainteresowana/zainteresowany, to proszę o @ z tytułem: „Odpady” na [email protected]

  Szanowni Państwo, uprzejmie przypominam o zapisie art. 6m ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2018, poz.1454), który mówi, że „…w przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości, właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie 14 dni od dnia wystąpienia zmiany. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.” https://www.lesznowola.pl/assets/lesznowola/media/files/c373ff1a-1824-4cf6-b746-a0ab42ff1c45/list-w-sprawie-oplat-za-odpady.pdf

  https://www.facebook.com/pg/michal.olszewski.warszawa/photos/?tab=album&album_id=1332344720238210&ref=page_internal

  Gmina Piaseczno: https://piasecznonews.pl/to-juz-pewne-trzykrotny-wzrost-cen-za-odbior-smieci-nikt-nie-wie-co-bedzie-dalej/

  Góra Kalwaria: http://www.gorakalwaria.pl/651-Prezentacjanewsa-88397-p_8.htm

  Konstancin-Jeziorna: https://piasecznonews.pl/odpady-nadal-bedzie-odbierac-lekaro-najdrozsza-oferta-byla-wyzsza-o-ponad-8-mln-zl/

  Gmina Prażmów: http://prazmow.pl/art,800,odbior-odpadow-zielonych-jeden-worek-w-cenie

  Władze gminy przy obliczaniu nowej stawki kierowały się obecną sytuacją rynkową. Stawki zostały obliczone w sposób zapewniający faktyczne pokrycie kosztów odbioru odpadów. Należy w tym miejscu podkreślić, że ustawodawca nałożył na samorządy obowiązek samofinansowania się systemu odbioru odpadów, co oznacza, że gmina ani nie może zarabiać na opłatach za odbiór odpadów, ani nie może do tego systemu dopłacać z innych środków budżetowych. Zatem środki z wnoszonych przez właścicieli nieruchomości opłat służą wyłącznie pokryciu funkcjonowania systemu odbioru odpadów komunalnych. Istnieje kilka powodów takiego stanu rzeczy. Szczególny wpływ na rynek odbioru odpadów ma rejonizacja odbioru i przetwarzania odpadów. Obowiązująca regionalizacja w tym zakresie uniemożliwia szukanie tańszych miejsc odbioru śmieci. Ponadto znacząco wzrosły tzw. opłaty marszałkowskie, czyli opłaty ponoszone przez operatorów RIPOK za korzystanie ze środowiska. Stawki opłat są określone w rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie jednostkowych stawek opłat za korzystanie ze środowiska. Spowodowało to drastyczny wzrost kosztów przetwarzania odpadów w RIPOK. Problemem, jest także nieprawidłowo prowadzona segregacja lub jej brak. W wielu gospodarstwach domowych odpady nie są segregowane lub segregowane są w niewłaściwy sposób, co znacznie zwiększa ilość odpadów zmieszanych trafiających do RIPOK. Zagospodarowanie odpadów zmieszanych jest znacznie kosztowniejsze niż odpadów zbieranych w sposób selektywny. Dlatego też, stawki zostały tak ustalone, aby zachęcić mieszkańców do segregowania odpadów. Kolejnym czynnikiem jest ciągły wzrost konsumpcji, a co za tym idzie wzrost ilości powstających odpadów. Wszystkie te czynniki powodują, iż rosną ceny w firmach, które zajmują się odbieraniem i przetwarzaniem odpadów komunalnych. Istotne jest również to, iż większość decyzji dotyczących zasad działania systemu gospodarki odpadami zapada na wyższych szczeblach administracji.

  Nowy system, obowiązujący od 1 lipca 2013 roku, polega na tym, że wszyscy mieszkańcy objęci są podatkiem za odbiór odpadów komunalnych, tzw. „podatek śmieciowy”, a zadaniem gminy jest odbiór tych odpadów (wszystkich odpadów wytworzonych na terenie gminy). Gmina w drodze przetargu wybiera wykonawcę takiej usługi i każde zainteresowane przedsiębiorstwo (spełniające określone warunki) może wystartować w takim przetargu a głównym kryterium wyboru oferty, co do zasady, jest zawsze cena. Gmina wybrała ofertę najkorzystniejszą według kryteriów ustalonych w specyfikacji. http://marcinkania.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=2201:2019-07-14-20-34-24&catid=59:archiwum-2017&Itemid=1

  Nowe przepisy, wzrost opłaty marszałkowskiej za każdą tonę odpadów oraz podwyżka kosztów energii elektrycznej i paliwa to główne powody zmiany stawki za odbiór odpadów komunalnych. Odbiór odpadów może być tańszy. Potrzebna jest reakcja rządu.

  Informacja Wójta Gminy w sprawie zmiany stawki za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Lesznowola: https://www.lesznowola.pl/assets/lesznowola/media/files/90f76117-1cd2-45cd-afdd-7e11cbba59cd/informacja-o-podwyzce-oplat-za-smieci.pdf

 2. I tak jak w innych gminach podwyżki trzykrotne a nikt nie protestuje. Mało tego tu jeszcze kolejki przed urzędem z kwiatami się ustawiają.

 3. Biorąc pod uwagę koszty miesięczne gospodarowania odpadami komunalnymi przedstawione na posiedzeniach Komisji (w tym miesięczną opłatę za odbiór i zagospodarowanie odpadów, PSZOK i koszty funkcjonowania sytemu) – 1.328.606,00 zł pomniejszone o dotychczasowe wpływy z podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, z których odbierane są odpady komunalne – 265.721, 20 zł, pozostaje miesięczny koszt przypadający na nieruchomości zamieszkałe w kwocie 1.062.884,80 zł.

  1.062.884,80 : 27.500 osób zameldowanych = 38,65 zł/osobę miesięcznie (stawka selektywna).

  Zużycie wody będące podstawą ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi faktyczną ilość wody zużytej na nieruchomości.

  Przeciętna norma zużycia wody na jednego mieszkańca w gospodarstwach domowych wynosi 3,0 m3 / mieszkańca x miesiąc.

  3,0 x 11,85 = 35,55 zł (selektywna).

 4. No i znów śmieci w lasach od „niezameldowanych”. No i co? Harcerze pozbierają? Sprzątanie wielkie się urządzi i będzie się o tym trąbić?

 5. Podsumowując wątek, zmiany w wysokości stawek związane są z nowymi przepisami dotyczącymi ochrony środowiska oraz wzrostem kosztów funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi:
  1. Zwiększone koszty składowania i przetwarzania odpadów na Regionalnej Instalacji. Przetwarzania Odpadów Komunalnych – wzrost w ciągu roku nawet o 300%.
  2. Brak mocy przerobowych Regionalnych Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych.
  3. Brak kompostowni oraz spalarni.
  4. Wynagrodzeń pracowników firm odbierających odpady.
  5. Na rynku „odpadów” pozostało niewiele dużych firm.
  6. Wynikających z przepisów prawa – wzrastające poziomy procentowe obowiązkowego recyklingu i odzysku odpadów komunalnych.
  7. Wzrastające ilości odbieranych odpadów komunalnych od mieszkańców z terenu Gminy Lesznowola.
  8. Brak rynków zbytu dla surowców wtórnych.

  Musi dojść do zmian ustrojowych, inaczej sytuacja w gospodarce odpadowej będzie się pogarszać. W chwili obecnej trwają prace nad rozwiązaniami, które pozwolą na wprowadzenie działań pomocnych w zahamowaniu wzrostu kosztów zagospodarowania odpadów komunalnych.

  Nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi, w tym metoda „ilość wody” funkcjonuje w naszej gminie od dnia 1 lipca 2013 r.

  Jestem otwarty na rozsądne propozycje, do sprawy na pewno wrócę.

  • Panie szanowny, czemu z przetargu nie wyłączono firm ? Czemu PSZOK w gminie nie działa, tylko płacimy Piasecznu ? Tych „czemu” można dużo więcej, ale chyba już jedna radna powiatu piaseczyńskiego dość dużo pisała w temacie tych podwyżek…
   Jesteście nieefektywni, nieskuteczni i robicie wszystko na „odwal się”, a Pańskie żałosne tłumaczenia nikogo nie przekonują.

   • Denerwuję się tymi podwyżkami ale akurat jeden PSZOK dla dwóch gmin to oszczędność. To tak jakbyśmy we dwóch jeździli do pracy jednym samochodem (oszczędność: paliwa, ubezpieczenie, amortyzacja itp. tylko na jedno auto)

 6. Szanowni Mieszkańcy Gminy Lesznowola! O wysokości stawki opłaty, zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach decydują koszty odbioru, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, koszty obsługi administracyjnej systemu oraz koszty edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi.

  Wszystkim zainteresowanym mogę udostępnić zestawienie kosztów systemu w latach 2019-2020, kalkulację stawki opłaty, informację z sesji otwarcia ofert/wybór najkorzystniejszej oferty, zestawienie/porównanie (wraz z ponoszoną opłatą) częstotliwości odbioru odpadów wszystkich frakcji dla poszczególnych gmin wchodzących w skład powiatu piaseczyńskiego (z uwzględnieniem naszej gminy) oraz kalkulację stawki „na osobę.”

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wprowadź komentarz !
Podaj swoje Imię